Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

Assessment and grading, 7.5 credits

976G05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Song Ee Ahn

Kursansvarig

Song Ee Ahn

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen samt kursen Perspektiv på skola. utbildningens styrning och organisation, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för och tolka de nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning och betygssättning
 • redogöra för och använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller
 • analysera frågor som rör bedömning samt hur den samspelar med planering och genomförande av undervisning
 • kritiskt resonera om olika instrument och underlag för bedömning av kunskaper samt identifiera olika faktorer som kan påverka likvärdig och rättvis bedömning
 • resonera om principer för validering av kunskap och kompetens
 • konstruera bedömningsinstrument som relaterar till sitt/sina yrkesämne/-n
 • beskriva hur pedagogisk dokumentation kan användas för återkoppling av bedömningar till elever och vårdnadshavare.

Kursinnehåll

Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag så som det formuleras i aktuella styrdokument och vad det uppdraget innebär i yrkeslärarens arbete. I kursen introduceras bedömningsteoretiska begrepp, vilka används för att studera och diskutera väsentliga delar av yrkeslärarens bedömningspraktik. I det avseendet behandlas olika syften med bedömningar och de funktioner olika typer av bedömningar har för undervisning och elevens lärande, samt frågor om samstämmighet mellan undervisningsplanering, undervisningens genomförande och bedömning av elevens kunskaper. I kursen diskuteras och problematiseras även olika instrument och underlag för bedömning och betygssättning. Påverkansfaktorer, liksom yrkesetiska aspekter, i samband med bedömning och betygssättning behandlas och relateras till frågor om likvärdighet och rättvisa bedömningar. Vidare behandlas samverkan mellan betygssättande lärare och handledare i arbetsplatsförlagt lärande samt validering av kunskap och kompetens. Den pedagogiska dokumentationens betydelse för återkoppling av yrkeslärarens kunskapsbedömning till elever och vårdnadshavare ingår också i kursen. I kursen ingår även övning i att konstruera ändamålsenliga bedömningsinstrument för yrkesämnen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning samt salstentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 1.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 6 hp U, G, VG

Böcker

Det tillkommer myndighetstexter från Skolverkets hemsida, se därför Studiehandledningens litteraturlista.

Andersson, Per & Fejes, Andreas, (2023) Kunskapers värde: Validering i teori och praktik andra upplagan Lund: Studentlitteratur

Valda delar, kap. 1, 2, 4, 5, 6 [100].

Fejes, A. Lindberg, V. & Wärvik, G-B, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald Stockholm: Lärarförlaget.

Kap11-12.

Korp, H, (2011) Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket

S. 8–122. [115] finns att ladda upp på adressen: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666

Köpsén, S, (2019) Lära till Yrkeslärare Lund: Studentlitteratur

Bedömning och betygsättning av yrkeskunskaper, Andersson, P

Andersson, P Bedömning och betygsättning av yrkeskunskaper

Lindström, L. Lindberg, V. & Pettersson, A (red.), (2011) Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Andra upplagan Stockholm: Stockholms universitets förlag

Valda delar, s. 9–58, 127–216. [140]

Lundgren, U-P, & Säljö, R. med flera, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare

Kap 15, 16 och 17.

Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.), (2017) Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium Tredje upplagan Malmö: Gleerups

S. 9–102. (Första upplagan från 2008, red. Jansdotter Samuelsson & Nordgren, kan också användas, s. 7–74, 133–150

Wikström, C, (2013) Konsten att göra bra prov - vad lärare behöver veta om kunskapsmätning Stockholm: Natur och Kultur

Kap 5, 6 och 7. 

Artiklar

Hirsh, Å, Dokumentation i enlighet med lärares pedagogiska uppdrag och juridiska skyldigheter Stockholm: Skolverket. 2018
Hirsh, Å, Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande Stockholm: Skolverket 2018
Skolverket, Betyg och prövning- kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/betyg-och-provning---kommentarer-till-skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-provning

Skolverket, Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/kommentarer-till-allmanna-rad-for-arbete-med-extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram

Skolverket, Kommentarer till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/kommentarer-till-allmanna-rad-om-utvecklingssamtalet-och-den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen

Tsagalidis, H, Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning 2012

E-tidskrift. Du hittar artikeln också i Lisam.

http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2012/2012-3-tsagalidis.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.