Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 9 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

9AUK71

Main field of study

Pedagogical Work Education

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Camilla Sandström Prytz

Course coordinator

Camilla Sandström Prytz

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Biology, 270 hp (Subject: Biologi) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 270 hp (Subject: English) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp (Subject: Mathematics) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Social Studies, 270 hp (Subject: Social Studies) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Biology, 300 Credits (Subjcet: Biology) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 9 (Autumn 2020) 202049-202104 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Pedagogical Work, Education

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
OBL1 Mandatory part 0 credits D
MRE2 Oral presentation 2 credits U, G
SRE3 Written presentation 5 credits U, G, VG
SRE4 Written presentation 2 credits U, G
Observera att flera av referenserna finns som pdf-filer på Lisam. Grundläggande obligatoriska referenser Böcker David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Valda delar i relation till den egna undersökningen. Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm Natur och Kultur. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Kap 1, 2, 3 Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 3 Artiklar Ball, Stephen (2012). How schools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Sid. 1-18 (Lisam, pdf) Ball Stephen (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy 18(2). Sid. 215–228. (Lisam, pdf) Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3–4. Sid 153–174 (Lisam, pdf) Heuts, Frank & Mol, Annemarie (2013). What Is a Good Tomato? A Case of Valuing in Practice, Valuation Studies 1(2). Sid 125–146 http://valuationstudies.liu.se/Issues/articles/default.asp?DOI=10.3384/vs.2001-5992.1312125 Ideland, M., & Malmberg, C. (2015). Governing ‘eco-certified children’through pastoral on education for sustainable development. Environmental Education Research, 21(2). Sid 173-182. Alt Ideland, M. (2016). Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3–4. Sid 197–215. (Lisam, pdf) Lindgren, Joakim (2014). Grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati, volym 23, nummer 1. Sid 57–83. (Lisam, pdf) Sjøberg, Svein (2019). The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics. ISSN 2001-4562. 7(1). Sid 12- 65, doi: 10.3384/confero.2001-4562.190125 (Lisam, pdf) Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. (Lisam, pdf) Skolverket Lärportalen – Hållbar utveckling https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling Hämtad 20190326 Skolverket Internationella studier https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet Hämtad 20190326 Skolverket (2018). Kunskapsöversikt över arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolväsendet (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm: Fritzes (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (Lisam, pdf) United Nations Economic Commission for Europe (2011). The Competences in Education for Sustainable Development https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf Hämtad 20190326 WWF Vår stad 2030 https://www.wwf.se/utbildning/larare/hallbara-stader/var-stad-2030/ Kompletterande litteratur på Lisam

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.