Social Processes of Teaching, 7.5 credits

Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

9KPA05

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Layal Wiltgren

Course coordinator

Layal Wiltgren

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 5 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 7.5 credits U, G, VG

Books

Aspelin, Jonas, (2015) Inga prestationer utan relationer : studier för pedagogisk socialpsykologi. 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2015

ISBN: 9789140688453

Brottsförebyggande rådet, Brå, (2009) Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen?
Elmeroth, Elisabeth, (2012) Normkritiska perspektiv : i skolans likabehandlingsarbete. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144079455

Friberg, Birgitta, Hakvoort, Ilse, (2020) Konflikthantering i professionellt lärarskap. Fjärde upplagan Malmö : Gleerups , [2020]

ISBN: 9789151102771

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, (2020) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144132556

Hedin, Maria, (201) Lilla genushäftet 2.0
Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

I K. Granström (red.), (2007) Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020) Lärande, skola, bildning. Femte utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur, [2020]

ISBN: 9789127827974

Skolverket, Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. 2011
Thornberg, Robert, (2020) Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv. Tredje upplagan Stockholm : Liber, [2020]

ISBN: 9789147132058

Articles

Wiltgre, L., Subtil exkludering: Exkludering av högpresterande elever med utländsk bakgrund i en innerstadsskola. Pedagogisk forskning i Sverige.

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1653/2274

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.