The Professional Teacher in a Learning Organization, 7.5 credits

Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp

9KPA12

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson

Course coordinator

Åsa Mårtensson

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-Time Studies 6 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Time Studies 6 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
SRE2 Written presentation 1 credits U, G
PRO3 Project work 5.5 credits U, G, VG
MRE1 Written presentation 1 credits U, G
Litteraturlista Obligatorisk litteratur Tryckta källor: Blossing, Ulf (2008) Kompetens för samspelande skolor – Om skolorganisationer och skolförbättring Lund: Studentlitteratur Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling Stockholm: Natur och Kultur Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning Stockholm: Natur och Kultur Elektroniska resurser: Blossing, Ulf (2013) Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess Pedagogisk forskning i Sverige 18:3 – 4, 153 - 174 Carlgren, Ingrid (2012) The learning study as an approach for” clinical” subject matter didactic research, International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. 1 No. 2, 126 – 139 (13 s.) Carlgren, Ingrid Lärarna i kunskapssamhället (artikel publicerad på Lärarnas historias hemsida, okänt årtal). (13 s.) http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarna%20i%20kunskapssamh%C3%A4llet_0.pdf Eklund, Solweig (red.) (2011) Lärare som praktiker och forskare Stockholm: Stiftelsen SAF och Lärarförbundet (79 s) http://www.forskul.se/ffiles/0040C3F0/Ful5.pdf Giota, Johanna (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling Pedagogisk forskning i Sverige 7:4, s. 279 – 305 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än metod À jour – en serie kunskapsöversikter från Svenska Kommunförbundet Nr 3 https://www.mah.se/upload/Samverkan/Karlsson%20-%20Utv%C3%A4rdering%20mer%20%C3%A4n%20metod_1999.pdf RFR10 (2012/13). Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Rapport från riksdagen del 1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Hur-kan-ny-kunskap-komma-till-_H00WRFR10/ (97 s.) Roth, Wolff-Michael & Tobin, Kenneth (2004) Coteaching: From praxis to theory. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10:2, 161 – 179 (18 s.) Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf (17 s.) Skolinspektionen (2013). Navet i skolors utvecklingsarbete (17 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete-utdrag-arsrapporten-2012.pdf Skolinspektionen (2013). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring (66 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/01-slutrapport-regeringsrapporten.pdf Skolinspektionen (2014). Undervisning på yrkesprogram (42 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/yrkesprogram/05-yrkesprogram-rapport.pdf *Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22 s.) http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3381 Dessutom tillkommer utvärderingar för de skolämnen/fenomen inom skolan och/eller den lokala kontexten som studenten väljer. Även lämplig fördjupningslitteratur för det utvecklingsområde som studenten själv väljer kan komma att tillkomma litteraturlistan. Referenslitteratur Dessa böcker erbjuder valfri fördjupning till ovanstående litteratur. Scherp, Hans-Åke (2014). Lärandebaserad skolutveckling Lund: Studentlitteratur Björndal, Cato R. P. (2013) Det värderande ögat Stockholm: Liber Folkesson, Lena, Lendahls Rosendahl, Birgit, Längsjö, Eva & Rönnerman Karin (2004). Perspektiv på skolutveckling Lund: Studentlitteratur Kornhall, Per (2014) Alla i mål Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och kultur. Langelotz, Lill (2014) Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Gothenborg studies in educational sciences 348 Pihlgren, Ann S., (2013) Det tänkande klassrummet Stockholm: Liber Sandström, Björn (2014) Praktiknära skolutveckling Malmö: Gleerups

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.