Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp

The Professional Teacher in a Learning Organization, 7.5 credits

9KPA12

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 6 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart 6 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Godkänd i kurs ”Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer” 7,5 hp, ”Skolans samhällsuppdrag och organisation” 7,5 hp, ”Verksamhetsförlagd utbildning 1” 7,5 hp, ”Undervisningens didaktiska processer” 7,5 hp, ”Verksamhetsförlagd utbildning 2” 7,5, ”Bedömning och betygsättning i didaktiska processer” 7,5 hp eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • reflektera kring relationen mellan lärarens professionella utveckling och skolan som organisation och lokal kultur
 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och utvärderingsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa metoder för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik
 • analysera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till yrkesverksamheten
 • självständigt upprätta en plan för ett skolutvecklingsarbete
 • identifiera och motivera sitt behov av kompetensutveckling i så väl undervisningsämne som pedagogiskt arbete i förhållande till skolans uppdrag i samhället 

Kursinnehåll

Kursen behandlar lärarens professionella yrkesutveckling i relation till skolans uppdrag och eget kompetensutvecklingsbehov. De studerande kommer dels få ta del av aktuell utvärdering och forskning av både skolan som helhet samt deras undervisningsämnen. Kursen innehåller även olika metoder för att systematiskt samla in och reflektera kring behov av utveckling. De studerande kommer även få genomföra ett skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i ett generellt eller för undervisningsämnets utvecklingsbehov. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik samt ett självständigt projektarbete som ska seminariebehandlas under opponentliknande former.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skriftlig redovisning 1 hp U, G
PRO3 Projektarbeten, inklusive seminarium 5.5 hp U, G, VG
MRE1 Seminarium med skriftlig underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
Litteraturlista Obligatorisk litteratur Tryckta källor: Blossing, Ulf (2008) Kompetens för samspelande skolor – Om skolorganisationer och skolförbättring Lund: Studentlitteratur Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling Stockholm: Natur och Kultur Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning Stockholm: Natur och Kultur Elektroniska resurser: Blossing, Ulf (2013) Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess Pedagogisk forskning i Sverige 18:3 – 4, 153 - 174 Carlgren, Ingrid (2012) The learning study as an approach for” clinical” subject matter didactic research, International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. 1 No. 2, 126 – 139 (13 s.) Carlgren, Ingrid Lärarna i kunskapssamhället (artikel publicerad på Lärarnas historias hemsida, okänt årtal). (13 s.) http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarna%20i%20kunskapssamh%C3%A4llet_0.pdf Eklund, Solweig (red.) (2011) Lärare som praktiker och forskare Stockholm: Stiftelsen SAF och Lärarförbundet (79 s) http://www.forskul.se/ffiles/0040C3F0/Ful5.pdf Giota, Johanna (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling Pedagogisk forskning i Sverige 7:4, s. 279 – 305 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – mer än metod À jour – en serie kunskapsöversikter från Svenska Kommunförbundet Nr 3 https://www.mah.se/upload/Samverkan/Karlsson%20-%20Utv%C3%A4rdering%20mer%20%C3%A4n%20metod_1999.pdf RFR10 (2012/13). Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Rapport från riksdagen del 1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Hur-kan-ny-kunskap-komma-till-_H00WRFR10/ (97 s.) Roth, Wolff-Michael & Tobin, Kenneth (2004) Coteaching: From praxis to theory. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10:2, 161 – 179 (18 s.) Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf (17 s.) Skolinspektionen (2013). Navet i skolors utvecklingsarbete (17 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete-utdrag-arsrapporten-2012.pdf Skolinspektionen (2013). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring (66 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/01-slutrapport-regeringsrapporten.pdf Skolinspektionen (2014). Undervisning på yrkesprogram (42 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/yrkesprogram/05-yrkesprogram-rapport.pdf *Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22 s.) http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3381 Dessutom tillkommer utvärderingar för de skolämnen/fenomen inom skolan och/eller den lokala kontexten som studenten väljer. Även lämplig fördjupningslitteratur för det utvecklingsområde som studenten själv väljer kan komma att tillkomma litteraturlistan. Referenslitteratur Dessa böcker erbjuder valfri fördjupning till ovanstående litteratur. Scherp, Hans-Åke (2014). Lärandebaserad skolutveckling Lund: Studentlitteratur Björndal, Cato R. P. (2013) Det värderande ögat Stockholm: Liber Folkesson, Lena, Lendahls Rosendahl, Birgit, Längsjö, Eva & Rönnerman Karin (2004). Perspektiv på skolutveckling Lund: Studentlitteratur Kornhall, Per (2014) Alla i mål Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och kultur. Langelotz, Lill (2014) Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Gothenborg studies in educational sciences 348 Pihlgren, Ann S., (2013) Det tänkande klassrummet Stockholm: Liber Sandström, Björn (2014) Praktiknära skolutveckling Malmö: Gleerups

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.