School in Society; Its Purpose, Organization and Governance, 7.5 credits

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

9VA202

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Tobias Jansson

Course coordinator

Tobias Jansson, Ulrika Örtenberg

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 5 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MRE1 Written exam 1 credits U, G
POR1 Portfolio 6.5 credits U, G, VG

Books

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Bränberg, Agneta, Holmgren, Ulf, Wester, Maria, (2020) Att undervisa för hållbar utveckling. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144137438

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Första upplagan Stockholm : Liber,

ISBN: 9789147122462

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, (2018) Skolan, marknaden och framtiden. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144119960

Ekman, J., (2011) Skolan och medborgarskapandet. Skolverket.

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659412/155396377175/pdf2596.pdf

Förenta Nationerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf  

Imsen, Gunn, Almqvist, Inger, Johansson, Jan-Erik, (1999) Lärarens värld : introduktion till allmän didaktik. Lund : Studentlitteratur, 1999

ISBN: 9144005881, 9789144005881

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, (2001) Lärares yrkesetiska principer

https://lr.shop.strd.se/product/10249/0/0/666004

Linde, Göran, (2021) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 4., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144156637

Lundgren U P. Säljö R. & Liberg C., (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur
Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2020) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127827974

605-630 Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring.

663-688 Larsson S. Kunskapsbehovet genom livet - om folklärande och vuxnas utbildning

65-90 Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt

115-156 Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för ett kunskapssamhälle

91-114 Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar

265-350 Lundgren U.P. Läroplansteori och didaktik

29-64 Lundgren U.P. Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola

631-651 Rapp S. Skolans lagar och förordningar

Nilsson, Marco, (2019) Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan. fjärde upplagan Malmö : Gleerups, [2019]

ISBN: 9789151102399

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Quennerstedt, Ann, Thelander, Nina, Hägglund, Solveig, (2020) Barns och ungas rättigheter i utbildning. Andra upplagan Malmö : Gleerups, [2020]

ISBN: 9789151102795, 97851102795

Vlachos, J., (2018) Trust-based evaluation in a market-oriented school system. (IFN Working Paper No. 1217, 2018). Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Websites

Förenta Nationerna, FN:s konvention om barnets rättigheter https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.