Transformation for Design, 6 credits

Transformation för design, 6 hp

TDDE40

Main field of study

Design

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Stefan Holmlid

Director of studies or equivalent

Jalal Maleki

Education components

Preliminary scheduled hours: 0 h
Recommended self-study hours: 160 h

Available for exchange students

Yes
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6MDES Design, Master's Programme 3 (Autumn 2022) 1, 2 4, 4 English Linköping C/E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Design

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Master's Programme in Design

Prerequisites

Three years of completed university studies. Admission to master level studies. Intermediate knowledge in service, organization or management. Intermediate knowledge in design.

Intended learning outcomes

The main objective is that students should develop understanding of how organizational change and transformation processes emerge, how they can be directed, and proficiency in participating in such processes.

  • Analyze a design solution in terms of transformation
  • Research, collect and describe contextual factors affecting transformation
  • Suggest and synthesize needs and structures to drive transformative processes
  • Apply methods and models to plan and forecast alternative developments

Course content

Topics include organizational change, dynamic capabilities, institutional change, knowledge integration.

Teaching and working methods

The course is based on literature seminars, reflexive exercises and crit sessions based in real life projects and cases.

Examination

UPG1Literature based assignment3 creditsU, 3, 4, 5
UPG2Project based assignment3 creditsU, 3, 4, 5

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Department

Institutionen för datavetenskap
Code Name Scope Grading scale
UPG1 Literature based assignment 3 credits U, 3, 4, 5
UPG2 Project based assignment 3 credits U, 3, 4, 5
There is no course literature available for this course in studieinfo.

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
UPG2
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
UPG1
UPG2
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG2
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG2
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG2
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
3.2 Kommunikation
3.3 Kommunikation på främmande språk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.