Fordrings- och krediträtt, 7.5 hp

Creditors‘ Rights and Insolvency Law, 7.5 credits

702G23

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Wallner

Kursansvarig

Susanna Wallner

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 6 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 eller 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända resultat i kurserna Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp) och Allmän rättslära I – Rättskällor och tolkning (3 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och analysera fordringsrättsliga problem
  • identifiera och analysera krediträttsliga problem
  • identifiera och analysera rättsliga risker som ett kreditavtal kan ge upphov till 
  • analysera och redogöra för hur fordrings- och krediträttsliga risker kan hanteras med utgångspunkt i relevanta rättskällor inom rättsområdena fordringsrätt samt krediträtt

Kursinnehåll

I kursen behandlas rättsområdena fordringsrätt samt krediträtt. Fordringsrätt omfattar främst skuldebrevsrätt varvid så väl enkla som löpande skuldebrev studeras. Exempel på krediträttsliga frågeställningar är de obligationsrättsliga frågeställningar som gäller mellan parterna vid ingående av ett kreditavtal samt hur en part får en viss egendom hos motparten reserverad som säkerhet för att kunna erhålla motprestationen i ett avtalsförhållande. Därutöver omfattar krediträtt bland annat studier av detentionsrätt, retentionsrätt samt stoppningsrätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 2.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns fliken “Övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.