Allmän rättslära III, 5 hp

Methods of Law III, 5 credits

702G26

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 6 (VT 2024) 202411-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Godkända resultat i kurserna Civilrätt I (10 hp), Civilrätt II (14,5 hp), Allmän rättslära I - Rättskällor och tolkning (3 hp) samt Allmän rättslära II - Rätt, moral, värde och politik (3 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • redogöra för arketypiska rättsvetenskapliga problemställningar och centrala rättsvetenskapliga metoder
  • kritiskt utvärdera relevansen av, och valet mellan, rättsvetenskapliga metoder för att besvara rättsvetenskapliga problemställningar 
  • motivera val för att hantera det juridiska hantverket vid upprättande av rättsvetenskapliga uppsatser

Kursinnehåll

I kursen diskuteras och analyseras arketypiska rättsvetenskapliga problemställningar och metoder för rättsvetenskaplig forskning, med särskilt fokus på affärsrättslig forskning. Frågan och vetenskaplighet och kritiskt förhållningssätt genomsyrar diskussionen. Vidare diskuteras centrala ställningstaganden för det juridiska hantverket, relevanta för genomförandet av vetenskapliga arbeten i rättsvetenskap, exempelvis disposition, hantering av rättskällor, referensanvändning och analys och argumentation. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och auskultation. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell digital tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på den individuella tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 2 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.