Planeringens politik – makt, kontroverser och arv, 7.5 hp

The Politics of Planning – Power, controversies, and legacies, 7.5 credits

709A10

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Julia Velkova

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202449-202503 Engelska Linköping, Valla
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva och förklara nyckelbegrepp och teorier inom kritisk governance-forskning
 • identifiera värderingar och ideologiska antaganden i metoder och modeller som används i samhällsplaneringsprocesser, inklusive mekanismer för depolitisering, inkludering, exkludering och förtryck i konflikthantering
 • kartlägga huvudaktörer och kritiskt utvärdera olika perspektiv inom kontroverser kring samhällsplanering
 • undersöka och presentera fallstudier av samhällsplaneringsrelaterade kontroverser

Kursinnehåll

I kursen introduceras teorier som visar hur värderingar och ideologier genomsyrar governance-praktiker i allmänhet, och samhällsplanering i synnerhet. Fallstudier av konkreta  samhällsplaneringsprojekt behandlas i relation till governance-teori, och illustrerar hur maktrelationer yttrar sig i samhällsplaneringsprocesser och i den byggda miljön. I kursen behandlas konflikter i samhällsplanering, såsom gällande infrastrukturers historiska arv eller gällande strukturer för deltagande, och hur sådana konflikter hanteras genom olika mekanismer, såsom depolitisering eller exkludering/nedtystning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete och muntliga presentationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 
Examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • grupparbete, betygsskala: UG

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment, samt minst E på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 1 hp EC
RED1 Individuell muntlig presentation 1.5 hp EC
GRP1 Grupparbete 2 hp EC
UPG2 Individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig åtta veckor innan kursstart under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.