Individuell fördjupning i strategisk samhällsplanering, 7.5 hp

Special Readings in Strategic Urban and Regional Planning, 7.5 credits

709A11

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Edberg

Kursansvarig

Karin Edberg, Julia Velkova

Studierektor eller motsvarande

Karin Skill

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • självständigt formulera ett relevant forskningsproblem inom ämnet strategisk samhällsplanering
 • sammanställa och analysera aktuell forskning inom strategisk samhällsplanering
 • planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett individuellt arbete i ämnet strategisk samhällsplanering inom givna tids- och resursramar 
 • diskutera och presentera ett individuellt arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt 

Kursinnehåll

I kursen fördjupas ett valt forskningsproblem inom strategisk samhällsplanering. Kursen innehåller ett individuellt skriftligt arbete, vilket antingen innebär att sammanställa och analysera aktuell forskning inom ett specifikt område inom ämnet strategisk samhällsplanering, eller en fördjupning i en metod relevant för fältet. I kursen planeras, genomförs och skriftligt redovisas ett individuellt arbete inom strategisk samhällsplanering. Det individuella arbetet diskuteras och presenteras på seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och individuellt skriftlig arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuellt skriftlig inlämning, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC P/F

För godkänt slutbetyg (E) krävs Godkänt (pass) på aktivt deltagande i seminarier samt E på individuell skriftlig inlämning.

Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Individuell skriftlig inlämning 5.5 hp EC
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier 2 hp EC

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att vara tillgänglig under fliken Övriga dokument åtta veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.