Masteruppsats i strategisk samhällsplanering, 30 hp

Master's Thesis in Strategic Urban and Regional Planning, 30 credits

709A16

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jenny Sjöholm

Kursansvarig

Jenny Sjöholm

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Linköping, Valla O
F7MUR Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  (Undantag för svenska)
 • 75 hp godkända inom programmet inklusive kursen Forskningsmetodik inom strategisk samhällsplanering 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

Kunskap och förståelse

 • sammanställa och kritiskt analysera aktuell forskning inom strategisk samhällsplanering
 • identifiera och bidra till utvecklingsområden inom området strategisk samhällsplanering 

Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera ett relevant forskningsproblem inom ämnet strategisk samhällsplanering
 • planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i ämnet strategisk samhällsplanering inom givna tids- och resursramar
 • tillämpa fördjupade ämnes− och metodkunskaper i strategisk samhällsplanering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska, värdera och diskutera andra vetenskapliga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • diskutera och försvara ett självständigt arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

Kursinnehåll

I kursen behandlas ett aktuellt forskningsproblem inom ämnet strategisk samhällsplanering. Kursen innehåller ett självständigt arbete. I kursen planeras genomförs och skriftligt redovisas ett kvalificerat självständigt arbete inom strategisk samhällsplanering. I kursen tillämpas fördjupade ämnes- och metodkunskaper samt analyseras aktuell forskning. I kursen diskuteras, presenteras och försvaras ett självständigt arbete. Kursen innehåller kritisk granskning, värdering och diskussion av andra självständiga arbeten. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av  seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför masteruppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftligt synopsis, betygsskala: EC/PF
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC/PF
 • individuell muntlig opposition och framläggning av självständigt arbete, betygsskala: EC/PF
 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt slutbetyg (E) krävs minst Pass på aktivt deltagande i seminarier, skriftlig synopsis, muntlig opposition och framläggning av självständigt arbete samt E på individuellt skriftligt självständigt arbete.

Högre betyg  grundas på individuellt skriftligt självständigt arbete.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UTKA Uppsatsutkast 3 hp EC
UPPS Masteruppsats i strategisk samhällsplanering 27 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.