GIS inom samhällsplanering, fördjupning, 7.5 hp

GIS in Social Planning, 7.5 credits

709G16

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Dick Magnusson

Kursansvarig

Dick Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping, Valla V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt 
minst 105 hp godkända inom kandidatprogrammet i samhällsplanering

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa GIS på planeringsrelaterade fall inom praktik och forskning
- tillämpa GIS-applikationer
- självständigt selektera, producera och bearbeta geografiska data 
- presentera GIS-relaterade planeringsproblem genom analys och visualisering

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på relationen mellan GIS och dess praktiska användning inom samhällsplanering. Föreläsningar om exempelvis praktiska planeringsutmaningar kommer varvas med laborationer med fokus på exempelvis raster-analyser och förändringskartering. Olika användningsområden, såsom översvämningsrisker, medborgarcentrerad GIS och förenklade webbaserade GIS-applikationer kommer behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av datorlaborationer, datorbaserade övningar och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på laborationer, skriftliga uppgifter såsom laborations-PM, projektrapport samt muntlig presentation.Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LABB Laborationer 5 hp U, G, VG
PROJ Projekt 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Mitchell, Andy, (2012) The Esri guide to GIS analysis Redlands, California : Esri Press, [2012]

ISBN: 9781589483057, 9781589483392

Övrigt

Kurslitteratur hittar du under fliken Övriga dokument.

KURSLITTERATUREN hittar du under fliken “Övriga dokument”. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.