Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp

Bachelor programme in Urban and Regional Planning, 180 credits

F7KSP

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidat i samhällsplanering

Studietakt

Helfart

Inledning

Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Utbildningen ger förutsättningar för arbete med samhällsplanering i både offentlig och privat sektor, samt behörighet till utbildningar på avancerad nivå. 

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande ska tillgodogöra sig kunskap, förståelse, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i samhällsplanering, vilket kräver kunskap och tolkningsramar från samhälls-, natur- och teknikvetenskaper. Det behövs för att kunna inventera, analysera och förklara samhällsplaneringens frågor tvärvetenskapligt och utifrån detta ha förmåga att göra  och visualisera framtidsinriktade och förändringsorienterade prognoser och planer utifrån hållbarhetsperspektiv. 

Mål

Målen för utbildningen är baserade på dels nationellt framskrivna mål för kandidatexamen (enligt högskoleförordningen), dels lokala mål.

Efter avslutad utbildning ska den studerande visa:

Kunskap och förståelse

·         Kunskap och förståelse för kunskapsområdet samhällsplanering, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

·         Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

·         Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

·         Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

·         Sådan färdighet som fodras för att självständigt arbeta inom samhällsplanering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

·         Förmåga att inom samhällsplanering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

·         Insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

·         Förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

·         Förmåga att organisera och arbeta i grupper med olika vetenskapliga och professionella bakgrunder.

·         Kunskap och förståelse för hur olika dimensioner av hållbarhet kan uttryckas och hanteras inom samhällsplanering.

·         Färdigheter i att visualisera och gestalta framtidsinriktade och förändringsorienterade prognoser och planer. 

Innehåll

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, varav 30 hp utgörs av valbara kurser alt. utlandsstudier och 15 hp är praktik. Inslaget av valbara kurser och praktik ger en möjlighet för den studerande att utveckla en egen profil. Studierna sker på helfart. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men vissa undervisningsmoment kan vara på engelska. Efter fullgjorda studier kan den studerande ansöka om en filosofie kandidatexamen i samhällsplanering.

Programinnehållet är relaterat till tre övergripande kunskapsområden: samhällsplaneringens idéer och teorier, samhällsplaneringens metoder och verktyg och praktiken samhällsplanering. Inom samtliga kunskapsområden är fokus att utveckla förmåga att kritiskt värdera och använda information. Programmets kurser har olika tyngdpunkt i relation till nämnda kunskapsområden enligt följande:

Området samhällsplaneringens idéer och teorier behandlar främst tvärvetenskaplig kunskap om människors livsmiljöer och hur man kan förstå och förklara historisk och samtida samhällsplanering relaterad till dessa livsmiljöer.

Inom området Samhällsplaneringens metoder och verktyg behandlas metoder och verktyg som är centrala i samhällsplanering. Till dessa hör att kunna kommunicera muntligen, skriftligen och via kartor, geografiska informationssystem, andra visualiseringsverktyg och andra gestaltningsformer. Området innefattar också studier om och träning av förmågor att kommunicera med olika grupper och individer, samt via tvärvetenskapen kunna vara länk mellan samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap. Andra viktiga områden är metoder för datainsamling, hantering och analys.

Området praktiken samhällsplanering innehåller moment där studenterna får möta yrkesverksamma inom samhällsplanering och genom t.ex. observationer, exkursioner, projektarbeten och praktik, utveckla sin förståelse av och färdigheter inom samhällsplanering. Inom området studeras även projekt- och processledning.

Valbara kurser eller utlandsstudier genomförs under termin 5.

För att en fördjupningskurs skall ges krävs minst fem studenter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, exkursioner, projektarbeten, rollspel och handledning. Vilka undervisningsformer som förekommer i en viss kurs framgår av kursplanen för kursen i fråga.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet till utbildningens andra år krävs minst 45 hp godkända inom programmet.För behörighet till utbildningens tredje år krävs minst 105 hp godkända inom programmet.

  För behörighet att påbörja kandidatuppsatskursen som heter Självständigt arbete i samhällsplanering krävs att kurserna Projektarbete, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I, 7,5 hp är godkända.

  Examenskrav

  Examination sker genom bedömning av fullgjorda praktiska moment, genomförda dokumenterade och presenterade projekt, skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter. I anslutning till undervisning sker även kontinuerlig examination genom bedömning av studentens aktiva deltagande i seminarier, projekt och praktiska moment. Med ett aktivt deltagande avses att vara väl förberedd och bidra konstruktivt till arbete och diskussioner. Vad som gäller särskilt beträffande examination på varje enskild kurs framgår av respektive kursplan. 

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidat i samhällsplanering

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Prövning av i vilken grad sådana utbildningar eller kurser som inte ingår i programmet kan godtas för tillgodoräknanden görs av programansvarig. 

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022