Projektarbete, 7.5 hp

Projectwork, 7.5 credits

709G15

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Edberg

Kursansvarig

Karin Edberg

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 4 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
45 hp godkända inom kandidatprogrammet i samhällsplanering

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera och genomföra ett skriftligt arbete inom samhällsplanering utifrån givna tids- och resursramar
- välja, använda och skriftligt redovisa en för projektarbetet relevant metod
- sammanställa, analysera och kommunicera insamlat empiriskt resultat
- kritiskt granska och diskutera andra vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Projektarbetet är ett mindre vetenskapligt arbete med tydlig yrkesrelevans utifrån frågeställningar, teorier och metoder centrala för ämnet samhällsplanering, Tyngdpunkten i arbetet ligger på metodförtrogenhet, dvs att kunna välja, använda och argumentera en för arbetet relevant metod samt att förstå olika vetenskapliga metoders begränsningar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och föreläsningar. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom projektarbets-PM och det skriftliga projektarbetet som företrädesvis genomförs i par, framställning och försvar av projektarbete samt opposition på en annat students projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete 5 hp U, G, VG
OBL1 Projektarbetes-PM seminarium och projektarbetsseminarium 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Nyström, Jan, Tonell, Lennart, (2012) Planeringens grunder : en översikt. Tredje [utökade och uppdaterade] upplagan Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144066226

Rienecker, Lotte, Stray Jörgensen, Peter, Hedelund, Lis, (2014) Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Stockholm : Liber, 2014

ISBN: 9789147111510

Övrigt

Övrig litteratur ser du under fliken “Övriga dokument” i en pdf.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Litteraturlista Litteraturlista.pdf