Fysisk planering, fördjupning, 7.5 hp

Spatial Planning, continuation, 7.5 credits

709G22

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Dick Magnusson

Kursansvarig

Dick Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2
eller
Matematik C, Samhällskunskap A samt Engelska B

105 hp godkända inom Kandidatprogrammet för Samhällsplanering eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och tillämpa aktuella lagar, såsom Plan- och bygglagen och Miljöbalken, som ligger till grund för detaljplaneprocesser
  • tillämpa verktyg och metoder inom planeringsprocesser
  • planera och verkställa en detaljplaneprocess 
  • kritiskt granska och analysera detaljplaner
  • kritiskt reflektera kring de praktiska utmaningar och lösningar som kan uppstå i en detaljplaneprocess

Kursinnehåll

I kursen behandlas fysisk planering, med särskilt fokus på detaljplaner. Kunskaper om detaljplanearbete, kring exempelvis relevant lagstiftning och process, utvecklas genom att de omsätts i praktik i genomförande av  ett detaljplanearbete från planbesked till färdig plan som kan vinna laga kraft. Metoder för analys av behov i processen, formell detaljplanering, plangenomförande samt relation mellan översiktsplan och detaljplan behandlas. Under arbetets gång diskuteras arbetssätt, planerarens roll och förhållningssätt till andra inblandade aktörer samt kommunikation. Under kursen introduceras olika verktyg som används inom detaljplanearbetet i laborativa moment, såsom CAD-mjukvara. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av övningar, exkursioner, föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Kursen ges vid behov på engelska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, exkursioner, seminarier och laborationer samt skriftliga inlämningsuppgifter och projektarbete.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 1.5 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G, VG
PRO1 Projektarbete 4 hp U, G
UPG2 Individuell skriftlig inlämning 1 hp U, G, VG

Böcker

Adolfsson, K. & Boberg, S., (2019) Detaljplanehandboken: handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. (2. uppl.) 3:e upplagan Stockholm: Norstedts juridik.
Carmona, M., (2010) Public places - urban spaces: the dimensions of urban design. (2. ed.) Oxford: Architectural Press/Elsevier

Övrigt

KURSLITTERATUREN hittar du under fliken “Övriga dokument”. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.