Engelska, Academic Writing, avancerad kurs, 7.5 hp

English, Academic Writing, advanced level, 7.5 credits

711A12

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202444-202503 Engelska Linköping, Valla
F7KSM Språk, litteratur och medier, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier

Förkunskapskrav

 • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språk- och litteraturvetenskap
 • söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap
 • tolka och kritiskt värdera aktuell forskning med tonvikt på vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner
 • kritiskt jämföra ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder
 • självständigt utforma en egen forskningsbar frågeställning
 • skriva centrala avsnitt i vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition
 • konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur, citat- och källhantering
 • använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk
 • genomföra en kritisk granskning av vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form.

Kursinnehåll

I kursen ingår att utveckla det vetenskapliga skrivandet och det kritiska förhållningssättet. Detta uppnås dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftliga inlämningsuppgifter och examinationer, betygsskala: UV

Kursen examineras muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter inklusive en avslutande självständig skrivuppgift. Examination av den självständiga skrivuppgiften sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. 

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 5 hp av de VG-grundande poängen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME4 Academic Writing: litteraturvetenskap 2.5 hp U, G, VG
SME5 Academic Writing: språkvetenskap 2.5 hp U, G, VG
TEN1 Academic Writing: tentamen 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.