Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier, 180 hp

Bachelor´s Programme in Language, Literature, and Media, 180 credits

F7KSM

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena: Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska

Studietakt

Helfart

Inledning

Språk, litteratur och medier är en programutbildning som leder till kandidatexamen med något av ämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska som huvudområde. Utbildningen utgörs av sex terminer på grundläggande nivå. De tre första terminerna består av grundkurser i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. De tre resterande terminerna väljs fördjupning inom ett av dessa huvudområden. Programmet har en övergripande profilering mot mediekompetens och kommunikation som innebär att teoretiska, historiska och praktiska perspektiv på medier integreras med ämneskunskaperna.

I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information inom många områden. Utbildningen ger en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier förbereder för liv och arbete i en värld präglad av mediala förändringar.

Utbildningen kvalificerar för arbete inom exempelvis kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden, nationellt eller internationellt. Efter examen kan studenter arbeta som kommunikationsanalytiker, översättare, redaktör, skribent, litteraturkritiker, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. 

Programmet är förberedande för studier på avancerad nivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. engelska, svenska språket eller litteraturvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 hp. Studierna bedrivs i ett basblock under tre terminer och i ett fördjupningsblock med möjlighet till praktik under resterande terminer. Basblocket utgörs av grundläggande kurser i litteraturvetenskap med inriktning mot mediekompetens, svenska språket med inriktning mot interaktions- och diskursanalys samt i engelska med inriktning mot multimodala perspektiv på kommunikation och medier. Val av huvudområde görs inför termin fyra.

Från termin fyra fördjupas kunskaperna inom något av huvudområdena parallellt med en ökad progression avseende kunskaper i mediehistoria samt utvecklade färdigheter i läsning och produktion av olika typer av text med inslag av praktik och studiebesök. Detta innebär att utbildningen succesivt ställer ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

Under termin fem finns möjlighet att förlägga studier och/eller praktik utomlands. Praktik kan göras i företag eller organisationer med anknytning till programmets inriktning. 

Under programmets avslutande termin görs ett självständigt arbete för kandidatexamen inom det valda huvudområdet. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Inför fördjupningsblocket (med start termin fyra) väljer studenten inriktning mot ett av programmets tre huvudområden: litteraturvetenskap, engelska eller svenska språket. Huvudområdet engelska inkluderar studier i såväl språk som litteratur, medan de andra inriktningarna erbjuder fördjupning i antingen språkvetenskap (inriktning: svenska språket) eller litteratur (inriktning: litteraturvetenskap). Studierna i det valda huvudområdet omfattar sammanlagt 90 hp. Möjlighet till praktik och utbytesstudier (termin fem) ges oberoende av inriktning. Studenten läser också, oavsett val av huvudområde, ett antal programgemensamma kurser i bland annat mediehistoriska perspektiv och redaktionella praktiker.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessa utgör stöd och komplement till de studerandes självstudier.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till fördjupningsblocket krävs minst 62,5 godkända hp från programmets basblock, varav ej mindre än 22,5 hp inom det ämne som valts som huvudområde.

  Examenskrav

  Studerande som uppnått 180 hp genom att läsa basblocket och fördjupningsblocket, varav minst 90 hp (inklusive kandidatuppsats om 15 hp) i ett av programmets huvudområden (Litteraturvetenskap, Svenska språket, Engelska) uppfyller kraven för kandidatexamen inom Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier.
   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen inom något av huvudområdena: Litteraturvetenskap, Svenska språket eller Engelska

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Arts (180 credits) with a major in one of the following subjects: Literature, Swedish, or English

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  707G17 Litteraturvetenskap med mediehistoriska perspektiv 30 G2F v202404-202423 V
  707G22 Svenska språket med mediehistoriska perspektiv 30 G2F v202404-202423 V
  707G24 Engelska med mediehistoriska perspektiv 30 G2F v202404-202423 V

  Termin 5 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  707G09 Litteraturvetenskap 3 15 G2F v202434-202443 V
  707G13 Engelska 3 15 G2F v202434-202443 V
  707G21 Svenska språket 3 15 G2F v202434-202443 V
  711A16 English, Applied Theory and Method, advanced level 7.5 A1N v202434-202503 V
  Kan endast läsas vid inriktning engelska
  716G45 Från bok till skärm: Litteratur och digitala medier 7.5 G1F v202434-202503 V
  716G46 Oändliga historier: seriellt berättande och medier 7.5 G2F v202434-202503 V
  716G43 Transmedialt berättande 7.5 G2F v202438-202442 V
  707G15 Praktik inom kultur och kommunikation 15 G2F v202444-202503 V
  711A12 Engelska, Academic Writing, avancerad kurs 7.5 A1N v202444-202503 V
  Kan endast läsas vid inriktning engelska
  714G83 Experimentellt skrivande 7.5 G1N v202444-202503 V
  716G22 Ungdomslitteratur 7.5 G1N v202444-202503 V
  716G41 Fandom och fankulturer 7.5 G1N v202444-202503 V
  716G42 Genus i litteratur och film, grundkurs 7.5 G1N v202444-202503 V
  738G25 Mediernas språk och innehåll 15 G1N v202444-202503 V
  738G26 Retorik: Att tala 7.5 G1N v202444-202503 V

  Termin 6 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  707G18 Att förstå den medierade offentligheten 5 G2F v202504-202506 O
  707G19 Att publicera i den medierade offentligheten 10 G2F v202507-202513 O
  707G10 Självständigt arbete i Litteraturvetenskap 15 G2E v202514-202523 V
  707G12 Självständigt arbete i Svenska 15 G2E v202514-202523 V
  707G14 Självständigt arbete i Engelska 15 G2E v202514-202523 V