Kontrastiva moment för engelsklärare, 7.5 hp

Contrastive English for Teachers of English, 7.5 credits

711G55

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rusalina Ehnvall

Kursansvarig

Rusalina Ehnvall

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet engelska 
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera språkligt korrekt engelska med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd
  • analysera och identifiera vanliga grammatiska skillnader mellan engelska och svenska
  • rätta samt på ett pedagogiskt sätt förklara vanliga grammatiska fel hos svenska inlärare på olika nivåer
  • diskutera, på korrekt engelska, kontrastiva skillnader och problem mellan engelska och svenska
  • didaktiskt och pedagogiskt diskutera kontrastiva moment i relation till tänkt språkundervisning i Sverige

Kursinnehåll

I kursen behandlas språkliga skillnader mellan svenska och engelska systematiskt, framförallt de grammatiska skillnaderna. I kursen övas språklig förmåga att identifiera, analysera och på ett pedagogiskt fungerande sätt förklara dessa skillnader för elever i svenska skolan. I kursen uppmärksammas metoder och arbetsformer för språkinlärning, med särskilt fokus på den kontrastiva kompetensen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig essä, betygsskala: UG
  • skriftlig individuell salstentamen, betygsskala: VG

Slutbetyget baseras på den skriftliga individuella salstentamen.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studieanvisning.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS1 Academic Essay and Peer Reviewing 2 hp U, G
OBL1 Written Portfolio 1 hp U, G
RED1 Written presentation of error correction 1.5 hp U, G
TEN1 Salstentamen Contrastive Grammar 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.