Kommunicera på engelska - Marknadsföring, 5 hp

Communicate in English - Marketing, 5 credits

711G64

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Nandita Mishra

Kursansvarig

Nandita Mishra

Studierektor eller motsvarande

Christoph Röcklinsberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2020) 202044-202047 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kommunicera på engelska
  • redogöra för hur organisationer kommunicerar med marknaden inom språkområdet
  • använda begrepp och modeller i marknadsföring
  • beskriva kulturella särdrag och förutsättningar i marknadskommunikation inom språkområdet
  • kommunicera resultatet av sitt lärande inom marknadsföring på engelska såväl muntligt som skriftligt

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande problem kring marknadsföring främst på konsumentmarknader och diskuterar olika synsätt vid marknadsföring av varor och tjänster. Marknadsföringsbegrepp och modeller behandlas inom ramen för denna kurs med en mer språkområdesspecifik prägel såväl avseende vokabulär som kulturella särdrag, främst inom delområdet marknadskommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala: UG 
  • Skriftlig redovisning i grupp, betygsskala: UG
  • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Individuell skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
GRP1 Grupparbete inklusive muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.