Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska, 240 hp

Business and Economics Programme - International - English, 240 credits

F7YEE

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde,

alternativt

Kandidatexamen, 180 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde

Studietakt

Helfart

Inledning

Utbildningsprogrammet avser att ge utbildning på avancerad nivå inom det ekonomiska området med sikte på yrkesverksamhet med internationell anknytning inom näringsliv eller andra organisationer. Området för programmet kan definieras som ”ekonomi i ett interkulturellt sammanhang”. Programmets verksamhetsidé är att fackspråksstudier och ekonomi i kombination med utlandsstudier bidrar till studentens kunskapsmässiga och personliga utveckling. Studenten förbereds för yrkesverksamhet inom det ekonomiska området där ett internationellt förhållningssätt och förmågan att använda främmande språk i ett professionellt sammanhang efterfrågas. Tanken är att göra studenten anställningsbar inom det ekonomiska området på en mångsidig och föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till en civilekonomexamen med något av ämnena företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, som på engelska översätts till en internationellt gångbart Master of Science in Business and Economics. Programmet förbereder också för fortsatta studier på högre nivå i Sverige eller utomlands.

Mål

I enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) är de övergripande målen för programmet följande:

Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet,
 • visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang,
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Lokala mål

För en internationell civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap i engelska språket relaterat till språkområdets sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden,
 • visa förmåga att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor från såväl det egna som andra kultur- och språkområden på engelska,
 • visa ett internationellt förhållningssätt och visa medvetenhet om relativiteten i egna och nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och värderingar utanför den egna kultursfären.

Innehåll

Utbildningen är ett sammanhållet utbildningsprogram omfattande fyra års heltidsstudier som leder till en examen på avancerad nivå – civilekonomexamen. 

Programmets idé bygger på studiekombinationen ekonomi och engelska, det senare relaterat till en kommande yrkesutövning i ett internationellt sammanhang – interkulturell professionell kommunikation. Programmet bygger på att studenterna gör stegvisa val.

 • Inför årskurs 3 år väljer studenten huvudområde – företagsekonomi eller nationalekonomi.
 • Inför årskurs 3 väljer studenten formerna för sina utlandsstudier.
 • Inför årskurs 4 sker val av inriktning på avancerad nivå inom valt huvudområde.

De fyra första terminerna i programmet är gemensamma med civilekonomprogrammen med språkinriktningarna franska, spanska och tyska för alla studerande med undantag av fackspråkkurserna. Utbildningen inleds med en kurs som integrerar ekonomi och engelska för att på så sätt introducera studenten till programmets kärna. Den följs under de första två åren av kurser inom områdena företagsekonomi och nationalekonomi som varvas med fackspråk/professionell interkulturell kommunikation samt statistik och affärsrätt. De två första åren lägger grunden för utlandsstudier och val av huvudområde i de kommande årskurserna.

Ekonomi- och fackspråkkurser varvas under utbildningens gång vilket möjliggör integration mellan ämnen. Moment som först behandlas i ekonomikurser ges sedan ytterligare belysning i fackspråkundervisningen med innehåll och kulturella regler. Betydande fördelar uppnås också genom att fackspråket läggs ut över fyra terminer vilket ger kontinuitet i lärandet för studenten.

Inför det tredje året väljer studenten något av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi. Under det tredje året är minst en termin utlandsstudier obligatoriska. Utlandsterminen kan läsas antingen under termin 5 eller under termin 6. Studenten har möjlighet att läsa ett helt läsår utomlands och tillgodoräkna poängen in i programmet. Programmet garanterar dock endast studieplats under en termin vid universitet/handelshögskolor inom det anglosaxiska språkområdet.

Minst en av terminerna utomlands ska läsas inom det anglosaxiska språkområdet. Studenten har därmed möjlighet att förlägga en av utlandsterminerna till ett annat språkområde. De kurser studenten väljer att läsa vid det utländska universitetet ska ligga inom ramen för det valda huvudområdet och programmets mål för att kunna tillgodoräknas i programmet. Kurser ska i möjligaste mån väljas så att de lägger en god grund för val av inriktning på avancerad nivå under årskurs 4. Som ett alternativ kan studenterna välja att skriva en kandidatuppsats (15 hp) under sista halvan av termin 6. Om studenten väljer att läsa en av terminerna under det tredje året vid LiU görs det i huvudsak inom ramen för det utbud som erbjuds de inresande studenterna från våra partneruniversitet. Undervisningen ges på engelska och bidrar på detta sätt till en internationalisering på hemmaplan.

Det fjärde året väljer studenten inriktning inom det valda huvudområdet inom ramen för utbudet av kurser på avancerad nivå. Det fjärde året avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete). Inom den kursen integreras vetenskaplig metod.

Se den sista rubriken Programplan för förteckning över programmets aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

 

Utlandsstudier

Det är obligatoriskt att läsa minst en termin vid ett utländskt lärosäte. Terminen kan förläggas antingen under höst- eller vårterminen under årskurs 3. Studenter som läser ett helt år utomlands ska läsa minst 45 hp inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 hp valfria kurser. Studenter som läser ett helt läsår utomlands rekommenderas att läsa en kurs i vetenskaplig metod vid det utländska lärosätet. Studenter som läser en termin utomlands ska läsa minst 15 hp inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 hp valfria kurser. Alla kurser ska läsas på engelska oavsett om studenten läser ett helår eller en termin utomlands. För att vara godkänd på kursen Utlandstermin måste kurser om motsvarande minst 22,5 hp från det utländska universitetet/högskolan vara godkända.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde. Studierna inom det valda huvudområdet kommer att omfatta minst 135 hp och upp till 155 hp beroende på val av huvudområde och val av kurser under utlandsstudierna.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet kännetecknas av progression gällande såväl ämneskunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Kunskapsmässigt vidgas och fördjupas studentens kunskaper i mötet med nya kurser. Kurser på högre nivå i programmet kännetecknas av helhetsperspektiv, där kunskaper från olika kurser integreras. Färdigheten prövas genom kontinuerliga inslag i kurserna som tränar såväl generiska färdigheter som muntlig och skriftlig kommunikation till mer specifika färdigheter relaterade till den kommande yrkesrollen. Värderingsförmågan utvecklas i olika sammanhang under utbildningens gång, t ex genom att studenten tränas i vetenskapligt skrivande samt att utrymme ges för reflektion.

Under programmets två första år möter studenten kontinuerligt det engelska språket. Språkstudierna är inriktade mot språkets användning i ett professionellt sammanhang - professionell interkulturell kommunikation – och omfattar såväl språkfärdighet som belysning av sammanhang en ekonom möter inom det anglosaxiska språkområdet. Språkstudierna ska lägga grunden för studentens förmåga att tillgodogöra sig utlandsstudierna på engelska under årskurs 3.

De förmågor och färdigheter som anges i lärandemålen ovan utvecklas i programmet genom återkommande inslag där dessa förmågor och färdigheter tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdighet.

Undervisningsformerna kännetecknas av omväxlande undervisning genom föreläsningar, seminarier och arbetsgrupper. Undervisningen är redan från första terminen casebaserad och från den femte terminen medvetet interkulturell. Tanken är att studenten ska visa på en medvetenhet om det studerade huvudområdet i förhållande till andra områden såsom genus, kultur, och hållbarhet.

Programmets samtliga kurser ska kännetecknas av de pedagogiska riktlinjer, där tydlighet, engagemang, samspel mellan lärare och studenter samt återkoppling är viktiga ledord. Dessa gemensamma pedagogiska utgångspunkter, baserade på studentaktivt lärande, utgör grunden för hur programmets kurser ska organiseras och genomföras. Studenter har olika lärstilar och programmets arbets- och examinationsformer ska ge möjlighet att fånga upp dessa för att nå programmets övergripande mål. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att få påbörja kursen Examensarbete (det självständiga arbetet), termin 8 ska den studerande vara godkänd på minst 160 hp inom programmet (programkurser och tillgodoräknade kurser). Alla kurser inom programmet från år 1-3 räknas in och de första 15 hp på termin 7. Vidare ska studenten ha genomfört den obligatoriska utlandsterminen innan kursen Examensarbete påbörjas.

  För att få åka utomlands ett helt år så måste studenten ha klarat av 75 % av sina kurser vid ansökningstillfället till utlandsstudier (se regler från Filosofisk fakultet).

  För att få påbörja kandidatuppsats inom programmet ska studenten minst ha uppnått 45 hp inom huvudområdet.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Studenten avslutar det fjärde året med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 30 hp. Kursen innehåller obligatoriska metodinslag. Examensarbetet skrivs parvis. Studenter med olika inriktningar inom huvudområdet kan skriva examensarbete tillsammans. En av studenterna ska ha en inriktning på sina avancerade kurser som motsvaras av examensarbetets inriktning. Examensarbetet skrivs på engelska.

  Examenskrav

  Studenter som har läst utomlands under termin 5 har möjlighet att skriva en kandidatuppsats under termin 6 och ta ut en kandidatexamen. De studenter som efter tredje studieåret och efter avslutad kandidatuppsats väljer att ta ut en kandidatexamen, erhåller ej en civilekonomexamen.

   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett ”diploma supplement” biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde,

  alternativt

  Kandidatexamen, 180 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Business and Economics, 240 ECTS credits, with a major in Business Administration or Economics,

  or

  Bachelor of Science, 180 ECTS credits, with a major in Business Administration or Economics

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Studenten kan tillgodoräkna ett års studier vid utländska universitet i programmet. Examensarbetet ska examineras vid Linköpings universitet och kan ej tillgodoräknas från annat lärosäte.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer i stor utsträckning under programmets fyra år.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022

  Termin 7 HT 2022

  Termin 8 VT 2023