Kommunicera på spanska 1 - Makroekonomiskt perspektiv, 10 hp

Communicate on Spanish 1 - Macro Economics, 10 credits

713G15

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2016) 201634-201646 Svenska Linköping O

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

De antagningskrav som ställs för att komma in vid Internationella civilekonomprogrammet.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i spanska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper och språkfärdigheter genom att behandla makroekonomiska och sociokulturella aspekter av det spanska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten
1. behärska grundläggande grammatik och formlära
2. i tal och skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det spanska språkområdet, kunna presentera och reflektera kring grundläggande ekonomiska och sociala aspekter av det spanska samhället.

Kursinnehåll

Kursens innehåll bygger på de kurser i programmet med ekonomiskt innehåll som föregår denna kurs.

Genom studium av dokument och annat material med i huvudsak samhälleligt- och ekonomiskt innehåll tränas förmågan att uttrycka sig språkligt korrekt med för kursen relevant innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursens mål examineras genom
- Skriftlig tentamen 3hp (mål 1)
- Skriftlig tentamen 4 hp (mål 2)
- Muntliga redovisningar kompletterande med presentationsunderlag 3hp (mål 2)

Detaljerad information om examinationen ges i kursens aktuella studiehandledning.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.