Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

Comparative Literature 1, basic course, 30 credits

716G30

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Käck

Kursansvarig

Elin Käck

Studierektor eller motsvarande

Elin Käck

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Gunilla Christiansen, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping

Huvudområde

Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska B
eller
Engelska 6
(Områdesbehörighet A2/2, där undantag ges för moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för litteraturvetenskapens grundläggande frågor och begrepp
  • redogöra för centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till olika tiders mediesituation
  • redogöra för litteraturens historiska, sociala och mediala förutsättningar och funktioner
  • ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen
  • redogöra för den västerländska litteraturens utveckling från forntid till en digitaliserad samtid
  • med god språklig framställningsförmåga föra ett litteraturvetenskapligt resonemang
  • redogöra för begreppet media literacy
  • reflektera över och diskutera betydelsen av kritisk mediekompetens

Kursinnehåll

Media Literacy, 2,5 hp
Delkursen utgör en introduktion till begreppet media literacy och orienterar i centrala teorier om mediekompetens i en digitaliserad värld.

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I, 6 hp
Delkursen utgör en introduktion till litteraturvetenskapen som historisk och estetisk disciplin samt orienterar i centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till olika tiders mediesituation.

Skrivandets konst I, 3 hp
Delkursen behandlar det skriftspråkliga mediet och fokuserar på språket som litterär gestaltningsform.

Litteraturvetenskaplig textanalys, 5,5 hp
Delkursen utgörs av övningar i litteraturvetenskaplig textanalys inklusive i metrikens grunder i relation till den medieteknologiska utvecklingen.

Den äldre litteraturens historia, 6,5 hp
Delkursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från forntiden till och med 1600-talet.

Den moderna litteraturens historia, 6,5 hp
Delkursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från och med 1700-talet till idag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt muntliga och skriftliga övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Delkurserna examineras var för sig genom salstentamen, hemtentamen och skrivuppgifter. Övrig information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Media Literacy 2.5 hp U, G, VG
TEN1 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder 1 6 hp U, G, VG
TEN2 Den äldre litteraturens historia 6.5 hp U, G, VG
TEN3 Den moderna litteraturens historia 6.5 hp U, G, VG
UPG1 Skrivandets konst 1 3 hp U, G
UPG2 Litteraturvetenskaplig textanalys 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.