Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

History of Art 4, advanced course, 30 credits

717A01

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Gary Svensson, Anna Ingemark

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

 • Godkänd Konstvetenskap, grundkurs, 30 hp
 • Godkänd Konstvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp
 • Godkänd Konstvetenskap, fördjupningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända inklusive uppsats 15 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera konstvetenskapens historiska utveckling och dess olika forskningsfält
 • diskutera och analysera konstvetenskapens objekt och tolkningstraditioner i relation till aspekter som makt, genus och normer
 • diskutera och kritiskt granska ett urval konsthistoriska originaltexter
 • diskutera och analysera ett valt ämnesområde
 • självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom konstvetenskap
 • genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå som uppfyller vetenskapliga krav på empiri, analys, språk och formalia
 • kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete samt försvara ett eget arbete

Kursinnehåll

Gemensam fördjupning, 7,5 hp

Inom ramen för delkursen behandlas ämnets historiska framväxt, dess historieskrivning samt hur man tolkat visuella gestaltningar, som konstverk och byggnader, över tid. Teoretiska perspektiv, som rör exempelvis klass, makt, genus, mångfald och hållbarhet, behandlas i relation till konstvetenskapens fält. Såväl historiografisk forskning som konsthistoriska originaltexter studeras för att förstå konstvetenskapens historiska diskurs, dess kanonisering och tolkningstradition. 
 

Individuell fördjupning, 7,5 hp

Delkursen innehåller en ytterligare fördjupning i konstvetenskapliga forskningsfrågor och perspektiv. I samråd med handledaren väljer den studerande en individuell läskurs som för med sig en fördjupad kunskap inom ett relevant konstvetenskapligt område.
 

Uppsats, 15 hp

I delkursen planeras, genomförs och rapporteras en självständigt vetenskaplig undersökning som kan bidra till kunskapsutveckling inom konstvetenskap och visuell kommunikation. I delkursen ingår även att kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Gemensam fördjupning, 7,5 hp:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV
   

Individuell fördjupning, 7,5 hp:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG 
   

Uppsatskurs, 15 hp:

 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: UV
 • muntligt försvara ett eget arbete samt opponera på ett annat arbete, betygsskala: UG
   

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom 22,5 hp Väl godkänt.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Individuell fördjupning 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Gemensam fördjupning 7.5 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0 hp D
RESP Respondentskap 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.