Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp

Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 credits

722A04

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Aku Valtakoski

Kursansvarig

Aku Valtakoski

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Lärandemål

Kursen syftar till att stärka studentens förmåga att agera och arbeta i samtida och framtida organisationer, samt reflektera kring modebetonade, populära begrepp inom forskning om ledning.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala strategiska begrepp och idéer samt utvecklingen av forskningsområdet strategisk ledning
 • exemplifiera och förklara skillnader och likheter mellan olika sätt att tänka kring strategi
 • visa förmåga att jämföra idéer och ämnen från olika strategiska skolor 
 • använda modeller och begrepp
 • särskilja samt välja mellan lämpliga teorier och modeller som passar för olika situationer 

Studenten kommer att lära sig att arbeta i olika kulturella, etniska och nationella team.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både klassiska och samtida perspektiv på strategi. Den klassiska synen representerar normen inom strategifältet, dvs. modeller och begrepp som studenter som läser strategi förväntas kunna. Dessa modeller och begrepp kompletteras med mer samtida idéer om strategi, och fungerar som verktyg för att ifrågasätta de klassiska idéerna. 

Kursen behandlar aspekter kring konkurrensfördelar som sträcker sig från företags interna resurser, till marknadens och kundens roll i den värdeskapande processen.

Kursen behandlar följande:

 • konkurrens och konkurrensfördelar
 • branschanalys
 • värdeskapande
 • innovation
 • resursbaserad strategianalys
 • dynamiska förmågor
 • estetiska och symboliska strategidimensioner

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en kombination av uppgifter, projekt, inläsning, seminarier och föreläsningar. Aktivt studentdeltagande krävs. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuella uppgifter och gruppuppgifter. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PAS1 Individuell skriftlig uppgift 1 hp U, G
PROJ Projekt och affärsspel, grupparbete 4 hp U, G
CASE Case och litteraturseminarier i grupp 4 hp U, G
EXA2 Written examination 6 hp U, G
EXAM Examination 15 hp U, G, VG

Böcker

Grant, Robert, (2015) Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition 9

https://www.wiley.com/en-se/Contemporary+Strategy+Analysis:+Text+and+Cases+Edition,+9th+Edition-p-9781119120841

Övrigt

In addition, the course readings will include both classic and contemporary academic articles on strategy. These will be used as part of teaching, seminars and examination.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.