Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp

Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 credits

722A04

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hans Andersson

Kursansvarig

Hans Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Kursen syftar till att stärka studentens förmåga att agera och arbeta i samtida och framtida organisationer, samt reflektera kring modebetonade, populära begrepp inom forskning om ledning.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala strategiska begrepp och idéer samt utvecklingen av forskningsområdet strategisk ledning
 • exemplifiera och förklara skillnader och likheter mellan olika sätt att tänka kring strategi
 • visa förmåga att jämföra idéer och ämnen från olika strategiska skolor
 • använda modeller och begrepp
 • särskilja samt välja mellan lämpliga teorier och modeller som passar för olika situationer

Studenten kommer att lära sig att arbeta i olika kulturella, etniska och nationella team.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både klassiska och samtida perspektiv på strategi. Den klassiska synen representerar normen inom strategifältet, dvs. modeller och begrepp som studenter som läser strategi förväntas kunna. Dessa modeller och begrepp kompletteras med mer samtida idéer om strategi, och fungerar som verktyg för att ifrågasätta de klassiska idéerna. 

Kursen behandlar aspekter kring konkurrensfördelar som sträcker sig från företags interna resurser, till marknadens och kundens roll i den värdeskapande processen.

Kursen behandlar följande:

 • konkurrens och konkurrensfördelar
 • branschanalys
 • värdeskapande
 • innovation
 • resursbaserad strategianalys
 • dynamiska förmågor
 • estetiska och symboliska strategidimensioner

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en kombination av uppgifter, projekt, inläsning, seminarier och föreläsningar. Aktivt studentdeltagande krävs. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuella uppgifter och gruppuppgifter. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESSÄ Essä 3 hp U, G
PRO1 Projekt 3 hp U, G
SEM1 Seminarium inkl spel 3 hp U, G
EXA2 Written examination 6 hp U, G

Böcker

MacKay, Brad, Arevuo, Mikko, McKay, David, Meadows, Maureen, (2023) Strategy : theory, practice, implementation. Upplaga 2 Oxford : Oxford University Press, 2023

ISBN: 9780192845399

Övrigt

In addition, the course readings will include both classic and contemporary academic articles on strategy. These will be used as part of teaching, seminars and examination.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.