Industriell marknadsföring och Supply Chain Management, 15 hp

Industrial Marketing and Supply Chain Management, 15 credits

722A29

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Alexey Sklyar

Kursansvarig

Alexey Sklyar

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande, på ett teoretiskt initierat sätt, kunna:

 • diskutera, analysera och reflektera runt aktuella teorier inom industriell marknadsföring och supply chain management
 • diskutera och analysera samspelet mellan marknadsföring och logistik
 • diskutera och analysera samspelet mellan strategiska beslut och operativ effektivitet
 • genomföra en strategisk analys av ett företag ur ett integrerat perspektiv
 • kommunicera marknadsförings- och supply chain-fokuserade analyser

Kursinnehåll

Modulerna i kursen skapar tillsammans en helhetsbild över samspelet mellan marknadsförings och supply chain management samt en utblick i aktuella och nutida teoriströmmningar. Dessa moduler kan komma att ändras beroende på hur forskningsfronten ser ut inom dessa respektive områden.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är modulbaserad. Varje modul innehåller ett antal föreläsningar och/eller seminarier. Seminarierna är obligatoriska och poänggivande. Kursen innehåller också ett integrerande projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av, förutom närvaro på obligatoriska moment, två delar:

 • muntlig examination med fokus på den ingående litteraturen
 • projektarbete i form av ett större arbete (i grupp) i den avslutande och integrerande modulen

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 3 hp U, G
PROJ Projektarbete 5 hp U, G, VG
EXAM Muntlig examination 7 hp U, G, VG

Böcker

Kindström, Daniel, Kowalkowski, Christian, Parment, Anders, (2012) Marknadsföring mellan företag 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097333

 

Komplett litteraturlista finns på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.