Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska, 240 hp

Business and Economics Programme - International - French, 240 credits

F7YEF

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde Företagsekonomi eller Nationalekonomi
alternativt 
Filosofie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi eller Nationalekonomi
alternativt
Ekonomie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Utbildningsprogrammet avser att ge utbildning på avancerad nivå inom det ekonomiska området med sikte på yrkesverksamhet med internationell anknytning inom näringsliv eller andra organisationer. Området för programmet kan definieras som ”ekonomi i ett interkulturellt sammanhang”. Programmets verksamhetsidé är att fackspråksstudier och ekonomi i kombination med utlandsstudier bidrar till studentens kunskapsmässiga och personliga utveckling. Studenten förbereds för yrkesverksamhet inom det ekonomiska området där ett internationellt förhållningssätt och förmågan att använda främmande språk i ett professionellt sammanhang efterfrågas. Tanken är att göra studenten anställningsbar inom det ekonomiska området på en mångsidig och föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till en civilekonomexamen med något av ämnena företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, som på engelska översätts till en internationellt gångbart Master of Science in Business and Economics. Programmet förbereder också för fortsatta studier på högre nivå i Sverige eller utomlands.

Mål

I enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) är de övergripande målen för programmet följande:

Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet,
 • visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang,
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För internationell civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap i franska språket relaterat till språkområdets sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. 
 • förmåga att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor från såväl det egna som andra kultur- och språkområden och på det valda främmande språket.
 • visa ett internationellt förhållningssätt och visa medvetenhet om relativiteten i egna och nationella förhållanden och värderingar och en aktiv tolerans för förhållanden och värderingar utanför den egna kultursfären.

Innehåll

Utbildningen är ett sammanhållet utbildningsprogram omfattande fyra års heltidsstudier som leder till en examen på avancerad nivå – civilekonomexamen.

Programmets idé bygger på studiekombinationen ekonomi och franska, det senare relaterat till en kommande yrkesutövning i ett internationellt sammanhang – interkulturell professionell kommunikation. 

Programmet bygger på att studenterna gör stegvisa val.

 • Inför årskurs 3 år väljer studenten huvudområde – företagsekonomi eller nationalekonomi.
 • Inför årskurs 3 väljer studenten formerna för sina utlandsstudier.
 • Inför årskurs 4 sker val av inriktning inom valt huvudområde.

De fyra första terminerna i programmet är gemensamma med civilekonomprogrammen med språkinriktningarna spanska, tyska och engelska för alla studerande med undantag av fackspråkkurserna. Utbildningen inleds med en kurs som integrerar ekonomi och franska för att på så sätt introducera studenten till programmets kärna. Den följs under de första två åren av kurser inom områdena företagsekonomi och nationalekonomi som varvas med fackspråk/professionell interkulturell kommunikation samt statistik och affärsrätt. De två första åren lägger grunden för utlandsstudier och val av huvudområde i de kommande årskurserna.

Ekonomi- och språkkurser varvas under utbildningens gång vilket möjliggör integration mellan ämnen. Moment som först behandlas i ekonomikurser ges sedan ytterligare belysning i fackspråkundervisningen med innehåll och kulturella regler. Betydande fördelar uppnås också genom att fackspråket läggs ut över fyra terminer vilket ger kontinuitet i lärandet för studenten.

Inför det tredje året väljer studenten något av huvudområdena Företagsekonomi eller Nationalekonomi. Under det tredje året är minst en termin utlandsstudier obligatoriska. Utlandsterminen kan läsas antingen under termin 5 eller under termin 6. Studenten har möjlighet att läsa ett helt läsår utomlands och tillgodoräkna poängen in i programmet. Programmet garanterar dock endast studieplats under en termin vid universitet/handelshögskolor inom det franska språkområdet.

Minst en av terminerna utomlands ska läsas inom det franska språkområdet. Studenten har därmed möjlighet att förlägga en av utlandsterminerna till ett annat språkområde. De kurser studenten väljer att läsa vid det utländska universitetet ska ligga inom ramen för det valda huvudområdet och programmets mål för att kunna tillgodoräknas i programmet. Kurser ska i möjligaste mån väljas så att de lägger en god grund för val av inriktning på avancerad nivå under årskurs 4. Som ett alternativ kan studenterna välja att skriva en kandidatuppsats (15 hp) under sista halvan av termin 6. 

Om studenten väljer att läsa en av terminerna under det tredje året vid LiU görs det i huvudsak inom ramen för det utbud som erbjuds de inresande studenterna från våra partneruniversitet. Undervisningen ges på engelska och bidrar på detta sätt till en internationalisering på hemmaplan.

Det fjärde året väljer studenten inriktning inom det valda huvudområdet inom ramen för utbudet av kurser på avancerad nivå. Det fjärde året avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete), omfattande 30 hp. Inom kursen integreras vetenskaplig metod.

Examensarbetet ska skrivas parvis. Studenter med olika inriktningar inom huvudområdet kan skriva examensarbete tillsammans. En av studenterna ska ha en inriktning på sina avancerade kurser som motsvaras av examensarbetets inriktning. Examensarbetets sammanfattning skrivs på franska.


Utlandsstudier

Det är obligatoriskt att läsa minst en termin vid ett utländskt lärosäte. Terminen kan förläggas antingen under höst- eller vårterminen under årskurs 3. Studenter som läser ett helt år utomlands ska läsa 45 hp inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 hp valfria kurser. Studenter som läser ett helt läsår utomlands rekommenderas att läsa en kurs i vetenskaplig metod vid det utländska lärosätet. Studenter som läser en termin utomlands ska läsa minst 15 hp inom sitt huvudområde samt har möjlighet att läsa 15 hp valfria kurser. Minst 50 % av kurserna ska läsas på franska oavsett om studenten läser ett helår eller en termin utomlands. För att vara godkänd på kursen Utlandstermin måste kurser om motsvarande minst 22,5 hp från det utländska universitetet/högskolan vara godkända. Vidare måste studenten ha minst 10 hp godkända kurser som har lästs på franska.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde. Studierna inom det valda huvudområdet kommer att omfatta minst 135 hp och upp till 155 hp beroende på val av huvudområde och val av kurser under utlandsstudierna.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet kännetecknas av progression gällande såväl ämneskunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Kunskapsmässigt vidgas och fördjupas studentens kunskaper i mötet med nya kurser. Kurser på högre nivå i programmet kännetecknas av helhetsperspektiv, där kunskaper från olika kurser integreras. Färdigheten prövas genom kontinuerliga inslag i kurserna som tränar såväl generiska färdigheter som muntlig och skriftlig kommunikation till mer specifika färdigheter relaterade till den kommande yrkesrollen. Värderingsförmågan utvecklas i olika sammanhang under utbildningens gång, t ex genom att studenten tränas i vetenskapligt skrivande samt att utrymme ges för reflektion.

Under programmets två första år möter studenten kontinuerligt det franska språket. Språkstudierna är inriktade mot språkets användning i ett professionellt sammanhang - professionell interkulturell kommunikation – och omfattar såväl språkfärdighet som belysning av sammanhang en ekonom möter inom det franska språkområdet. Språkstudierna ska lägga grunden för studentens förmåga att tillgodogöra sig utlandsstudierna på franska under årskurs 3.

De förmågor och färdigheter som anges i lärandemålen ovan utvecklas i programmet genom återkommande inslag där dessa förmågor och färdigheter tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdighet.

Undervisningsformerna kännetecknas av omväxlande undervisning genom föreläsningar, seminarier och arbetsgrupper. Undervisningen är redan från första terminen casebaserad och från den femte terminen medvetet interkulturell. Tanken är att studenten ska visa på en medvetenhet om det studerade huvudområdet i förhållande till andra områden såsom genus, kultur, och hållbarhet.

Programmets kurser kännetecknas av fakultetens pedagogiska riktlinjer, där tydlighet, engagemang, samspel mellan lärare och studenter samt återkoppling är viktiga ledord. Dessa gemensamma pedagogiska utgångspunkter, baserade på studentaktivt lärande, utgör grunden för hur programmets kurser ska organiseras och genomföras. Studenter har olika lärstilar och programmets arbets- och examinationsformer ska ge möjlighet att fånga upp dessa för att nå programmets övergripande mål. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Franska 3
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  • För att få påbörja termin 5 ska den studerande vara godkänd på minst 60 hp inom programmet (programkurser termin 1-4 samt tillgodoräknade kurser), varav minst 15 hp fackspråk.
  • För att få åka utomlands ett helt år så måste studenten vara godkänd på 75 % av sina kurser vid ansökningstillfället till utlandsstudier (se regler från Filosofisk fakultet).
  • För att få påbörja kandidatuppsats inom programmet ska studenten vara godkänd på minst 45 hp inom huvudområdet.
  • För att få påbörja kursen Examensarbete (det självständiga arbetet), termin 8 ska den studerande vara godkänd på minst 160 hp inom programmet (programkurser och tillgodoräknade kurser). Alla kurser inom programmet från år 1-3 räknas in och de första 15 hp på termin 7. Vidare ska studenten ha genomfört den obligatoriska utlandsterminen innan kursen Examensarbete påbörjas.

  Examenskrav

  Endast studenter som fullföljer Civilekonomprogrammet i sin helhet har möjlighet att få ut en civilekonomexamen.

  Studenter har möjlighet att avsluta studierna efter tredje året genom att välja kursen kandidatuppsats som avslutning på termin 6. De som examineras med godkänt på kursen kandidatuppsats, samt har uppnått godkänt på alla övriga kurser inom programmet årskurs 1-3, erhåller en kandidatexamen inom programmet. 

  Studenter som väljer att skriva kandidatuppsats under årskurs 3 avslutar därefter programmet och kommer ej att flyttas upp till årskurs 4. I och med att programmet då avslutas med en kandidatuppsats, så erhålls ej en civilekonomexamen.
   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde Företagsekonomi eller Nationalekonomi
  alternativt 
  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi eller Nationalekonomi
  alternativt
  Ekonomie kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (240 credits) in Business and Economics  with a major in Business Administration or Economics
  or 
  Degree of Bachelor of Science (180 credits) with a major in Business Administration or Economics

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Studenten kan tillgodoräkna ett års studier vid utländska universitet i programmet. 

  Examensarbetet ska examineras vid Linköpings universitet och kan ej tillgodoräknas från annat lärosäte.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men tyska och engelska förekommer under programmets fyra år.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  732G81 Statistik 11 G1N v202334-202341 O
  722G86 Marknadsföring 7 G1N v202341-202345 O
  712G36 Kommunicera på franska 3 - Marknadsföringsperspektiv 5 G1N v202345-202348 O
  770G33 Mikroekonomi 10* G1N v202348-202405 O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  770G33 Mikroekonomi 10* G1N v202348-202405 O
  *Kursen läses över flera terminer
  723G27 Finansiell styrning 7 G1N v202405-202409 O
  770G34 Internationell ekonomi 10 G1N v202409-202416 O
  712G14 Kommunicera på franska 4 - språkområdenas ekonomiska roll ur ett internationellt perspektiv 10 G1N v202416-202423 O

  Termin 5 HT 2024

  Inriktning: Företagsekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  723G97 Företagsetik i en globaliserad värld 7.5 G2F V
  723G98 Organisationsteori och analys 7.5 G2F V
  723G99 Entreprenörskap och affärsutveckling 7.5 G2F V
  730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions 7.5 G1F V
  770G18 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
  770G19 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
  770G21 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F V
  772G01 Tvärkulturellt ledarskap 7.5 G2F V
  772G02 Hållbart företagande – ett ekologiskt perspektiv 7.5 G2F V
  772G03 Human Resource Management 7.5 G2F V
  772G04 Internationellt företagande 7.5 G2F V
  772G05 Perspektiv på digitalisering 7.5 G2F V
  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions 7.5 G1F V
  770G01 Development Economics 7.5 G1F V
  770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F V
  770G18 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
  770G19 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
  770G20 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F V
  770G21 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G22 Miljöekonomi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F V

  Termin 6 VT 2025

  Inriktning: Företagsekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  723G37 Samhällsvetenskaplig metod 7.5 G1F V
  723G48 Logistik 7.5 G1F V
  723G76 Strategy and International Management 7.5 G1F V
  770G29 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
  770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
  770G31 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F V
  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  770G03 Beteendeekonomi 7.5 G1F V
  770G13 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 G2E V
  770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F V
  770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7.5 G1F V
  770G24 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F V
  770G27 Arbetsmarknadsekonomi 7.5 G1F V
  770G29 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
  770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
  770G31 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F V

  Termin 7 HT 2025

  Inriktning: Företagsekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A04 Strategy - Classic and Contemporary Views 15 A1N V
  722A14 Ekonomisk styrning 15 A1N V
  722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 15 A1N V
  722A33 Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 A1N V
  722A50 Advanced Consumer Marketing 15 A1N V
  722A64 Redovisningsval och revision i teori och praktik 15 A1N V
  722A65 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N V
  722A79 Ledning av kreativ förändring 15 A1N V
  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A65 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N V
  730A25 Mikroekonomisk teori 7.5 A1N V
  730A26 Mikroekonomisk analys 7.5 A1N V
  730A28 Spelteori 7.5 A1N V
  730A30 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7.5 A1N V
  730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7.5 A1N V
  730A32 Institutionell teori och analys 7.5 A1N V
  730A33 Makroekonomisk teori 7.5 A1N V
  730A38 Tillämpad beteendeekonomi 7.5 A1N V

  Termin 8 VT 2026

  Inriktning: Företagsekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A35 Examensarbete i Företagsekonomi 30 A2E O
  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A14 Examensarbete i nationalekonomi 30 A2E O