Master Thesis, 30 hp

Master Thesis, 30 credits

722A31

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Besma Glaa

Kursansvarig

Besma Glaa

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

  • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Alternativt, kandidatexamen om minst 180 hp varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Självständigt identifiera och utveckla ett relevant forskningsproblem på ett konsekvent och logiskt sätt.
  • Utforma och genomföra en studie där forskningsproblemet utforskas systematiskt, och med metodologisk och teoretisk medvetenhet.
  • Systematiskt analysera insamlat forskningsmaterial (teoretiskt och/eller empiriskt) och identifiera mönster.
  • Syntetisera resultaten av forskningsstudien och utveckla ett teoretisk bidrag med empirisk relevans.
  • Utveckla en akademisk text som artikulerar forskningsstudien och argumenterar för forskningsproblemet, den valda metoden och de resultat som uppnåtts på ett konsekvent och trovärdigt sätt.
  • Kritiskt granska och reflektera över akademiska texter och på ett fruktbart sätt ta del i en akademisk diskussion.

Kursinnehåll

Studenterna kommer i grupper om två identifiera, utveckla och undersöka ett forskningsproblem inom ämnesområdet företagsekonomi. Kursen innehåller en seminarieserie som omfattar ett antal arbetsseminarier, där det pågående uppsatsarbetet presenteras och diskuteras, samt ett antal teori- och metodseminarier av mer generell vetenskaplig karaktär.

Undervisnings- och arbetsformer

En betydande del av kursen består av studenternas självständiga arbete med sitt examensarbete. För att stödja examensarbetet kommer varje uppsatspar att tilldelas en handledare. Undervisningen sker främst i form av seminarier och möten med handledaren.

Examination

Uppsatsen lämnas in och försvaras därefter vid ett slutseminarium. Examinationen omfattar även kritisk granskning av andra uppsatser och aktivt deltagande i seminarier och arbetsseminarier. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
THES Master Thesis 30 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.