Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation, 120 hp

Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation, 120 credits

F7MIO

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde företagsekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Business Administration - Strategy and Management in International Organisation är ett program på avancerad nivå som leder till en masterexamen (120 hp) i huvudområdet företagsekonomi. Detta tvååriga masterprogram ger studenterna goda analytiska färdigheter baserade på solid akademisk kunskap och empiriska exempel. Programmets övergripande syfte är att utbilda forskare och professionella medarbetare med god kunskap och förståelse teoretiskt såväl som praktiskt om näringsliv och internationella organisationer som sociala fenomen. Programmets internationella miljö kommer bidra till att ge studenterna goda tvärkulturella kompetenser och kommunikationsfärdigheter. Studenterna förbereds för ledande befattningar eller konsultarbete. Programmet är förberedande för studier inom forskarutbildningen. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som en betydande grad av fördjupade kunskaper inom vissa delar av området som insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet företagsekonomi.
   

Kompetens och skicklighet

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att identitet och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i tal och skrift både på nationell och internationell nivå för att klart redogöra för och diskutera detta eller hennes slutsatser och den kunskap och de argument som de är baserade i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa förmåga att göra bedömningar inom huvudområdet företagsekonomi av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska frågor och också visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för den enskilde för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet bygger på forskningsbaserad kunskap grundad i empiriska exempel, fokus på kritisk och djupgående analys och kommunikation av resultat. Programmet kombinerar djupet i en utbildning med praktiska exempel och fallarbete i en mer praktisk utbildning. Därför bidrar var och en av programkurserna till en stabil forskningsgrund i form av artiklar och böcker. I varje kurs ges insikt av såväl klassiska som nutida stora tänkare. Dessutom ger varje kurs insikt i ett antal internationella organisationers verksamhet och empiriska fenomen.

Studenterna använder sig sedan av sin forskningsbas för att hitta samband, definiera problem och analysera i exempelvis fallarbeten och projekt. I varje kurs tränas också studenternas kommunikationsförmåga på ett eller flera områden, genom författande av argumentativa essäer, muntliga presentationer, återkopplingssessioner, debatter och seminarier. 

De två första terminerna på programmet är gemensamma för samtliga programstudenter. Här ingår kurser som behandlar ledarskap och organisation, internationell ledning, ledningskontroll, affärsekonomi och personalavdelning. Den tredje terminens är också gemensam för samtliga programstudenter och behandlar strategi och marknadsföring. Det är också möjligt att under termin tre studera utomlands. Utlandsterminen kan innehålla kurser inom strategi och ledning.

Under den fjärde terminen avslutas utbildningen med en masteruppsats inom något av de områden som har behandlats under föregående terminer.

Se rubriken Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet strävar efter att simulera studenternas framtida arbetsmiljö. Lärandeprocesserna är därför inriktade på lagarbete, ledarskap och organisation och placerade i en miljö där studietakt och förväntningar är höga och mångfalden av människor är stora. Den kulturella blandningen gör det möjligt att utveckla tvärkulturella kompetenser.

De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och workshops. Dessa betonar särskilt gruppdiskussioner och bygger på studentens eget initiativ. Således förväntas studenten ta ett eget ansvar för att definiera innehållet för diskussionen i kurserna och för att organisera och genomföra seminarier och workshops.

Kurserna bygger till stor del på att den studerande självständigt och i grupp skall ha satt sig in i de aktuella frågeställningar som gäller för kursen.

I  kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 hp eller motsvarande
  eller
  Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 60 hp i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM)
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för Svenska 3)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Studenten måste ha minst 40 hp godkända från det första året för att få tillgång till kurserna på programmets tredje termin. Studenten måste ha minst 65 hp godkända från programmets kurser för att få påbörja magisteruppsatsen.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas examensbevis för Ekonomie masterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (120hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i  examensbeviset.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av studenten.

  Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde företagsekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science with a major in Business Administration

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Filosofiska fakultetsstyrelsen eller person som utsetts av styrelsen beslutar huruvida tidigare utbildning kan överföras till programmet.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.

  Övrig information

  Programmet ges rätten att ställa in de valbara kurserna om inte tillräckligt många har ansökt till aktuell kurs. 

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022