Företagsfinansiering och företagsvärdering, 15 hp

Corporate Finance and Valuation, 15 credits

722A33

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Knutsson

Kursansvarig

Mikael Knutsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

 • värdera och diskutera värdet på företag i olika utvecklingsfaser
 • förstå hur finansieringsmarknaden i Sverige arbetar, från tidiga venture capital till leverage buyout
 • analysera hur företag skapar värde

Kursinnehåll

Sammantaget syftar kursen till att förbereda studenterna för att kunna verka inom finansbranschen inom bl.a. företagsanalys, företagsvärdering och företagsfinansiering.

Kursen inriktas mot företagsfinansiering i företagets alla utvecklingsfaser. Detta innebär att följande delområden kan identifieras:

 • Riskkapital och riskkapitalmarknaden, denna del fokuserar på hur den svenska riskkapitalmarknaden fungerar och behandlar frågor som: Hur värderar riskkapitalister helt unga företag? På vilka sett bidrar riskkapitalisterna till portföljföretagens utveckling? Hur arbetar ”investment managers” i riskkapitalbolagen?
 • Aktievärdering och aktiemarknaden, denna del behandlar de väsentligaste modellerna vid värdering av aktier och företag och även börsnoterade företag varför speciell uppmärksamhet ägnas hur aktiemarknaden fungerar. Här behandlas vilka andra faktorer än värderingsresultatet som styr utvecklingen av en akties värdering.
 • Finansiering av mogna företag, denna del inriktas mot mogna och större företag. Här fokuseras mot utköp som finansieringsform och studenterna kommer lära sig göra analyser som private equitybolagen använder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier och laborationer. Kursen är till stor del problembaserad.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig laborationsrapport, betygsskala: UV
 • skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

Varje delmoment ger ett antal poäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 60 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 82 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Dugga 6 hp U, G, VG
GRP1 Företagsvärdering 1 1.5 hp U, G
GRP2 Företagsvärdering 2 4 hp U, G, VG
GRP3 LBO-rapport 2 hp U, G, VG
CAS4 Caselösningar 1.5 hp U, G

Böcker

Damodaran, Aswath, (2012) Investment valuation. tools and techniques for determining the value of any asset, third edition 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012

ISBN: 9781118011522, 111801152X, 9781118130735, 9781118206546, 9781118206553, 9781118206560, 9781118206577, 9781118206584, 9781118206591

eller senaste tillgängliga version.

Nofsinger, John R., The psychology of investing 6th ed.

eller senaste tillgängliga version.

Rosenbaum, Joshua, Pearl, Joshua, (2013) Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers and Acquisitions

ISBN: 9781118656211, 9781118472200

Övrigt

Fler kompendier, böcker och case kan tilllkomma. Komplett litteraturlista finns tillgänglig på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.