Classic Leadership and Organization Dilemmas, 15 hp

Classic Leadership and Organization Dilemmas, 15 credits

722A38

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marie Bengtsson

Kursansvarig

Marie Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIO Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program, 2nd adm round, only for SWE/EU students 1 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping, Valla O
F7MIO Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping, Valla O
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202034-202043 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 hp eller motsvarande
  eller
  Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 60 hp i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM)
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

 • identifiera, förklara och använda centrala begrepp inom fälten ledarskap och organisation och relatera dem till explorering-exploateringsdilemmat.
 • identifiera, förklara och reflektera över grundläggande ledarskaps- och organisationsdilemman i klassiska litterära verk samt företagsfall, och relatera dem till aktuella frågor inom innovation, organisatoriskt lärande och beslutsfattande.
 • analysera komplexa situationer ur ett ledarskaps- och organisationsperspektiv, identifiera mönster och problem, utveckla rimliga förklaringar, föreslå möjliga lösningar, samt reflektera över resultaten av vidtagna åtgärder.
 • kritiskt analysera och integrera kunskap som inhämtats genom läsning, diskussioner och företagsfall, och uttrycka den i tal och skrift på ett akademiskt sätt.

Kursinnehåll

Några grundläggande antaganden i denna kurs är att (1) ledarskap och organisation har en symbiotisk relation, (2) att viktiga ledarskapsfrågor i mångt och mycket också är viktiga livsfrågor, och (3) att stora klassiska litterära verk därmed utgör en god grund för att utforska och reflektera över några av de stora utmaningar och dilemman som finns inom ledarskap- och organisationsfälten.

I den första fasen av kursen kommer vi att fokusera en organisatorisk utmaning och dilemma som har hållit forskare (och chefer) sysselsatta länge:
Hur kan vi hantera en organisations samtidiga behov av explorering av nya möjligheter (att förlita sig på fantasi, visioner, dårskap, mod, bryta regler och rutiner) och exploatering (utveckla mer effektiva sätt att arbeta genom rationalitet, normer, rutiner, regler och liknande tankemönster) och mer specifikt hur kan vi fördela knappa resurser mellan de två?
I den andra fasen av kursen kommer vi att gå mer på djupet och utforska grundläggande frågor om ledarskap såsom vad är relationen mellan genialitet och galenskap? Hur upprätthåller vi engagemang när vi ställs inför negativa eller tvetydiga resultat? Hur kommer vi att tro att en ledare har lyckats eller misslyckats? Vad ska vi värdesätta i ledarskap och i individer som är ledare? Här kommer vi att ta hjälp av klassiska verk såsom Shakespeares Othello, Shaws Saint Joan, Tolstojs Krig och fred, och Cervantes Don Quijote för att utforska dessa frågor. Frågorna kommer sedan att kopplas till explorering-exploateringsdilemmat samt aktuella frågor inom innovation, organisatoriskt lärande och beslutsfattande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är utformad för att uppmuntra aktivt deltagande och studenterna kommer att engageras i olika former av interaktiva lärsituationer. De grundläggande inlärningspelarna är:

 • Interaktiva föreläsningar, kompletterat med individuell läsning för att introducera studenterna till de olika forskningsområdena, lägga en teoretisk grund, och ge ett underlag för diskussion.
 • Caseseminarier och klassiska litteraturseminarier där studenterna får diskutera och tillämpa vad de lärt sig under föreläsningar och läsning för att träna sin förmåga att analysera komplexa situationer, och presentera rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden.
 • Paperskrivande som bygger på föreläsningar, läsning, case- och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen kommer att examineras genom ett antal övningar som är utspridda under hela kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 15 hp EC

Böcker

March, James G., (2005) On leadership: a short course Stanford university , 2005

ISBN: 1405132477, 1405132469

Övrigt

In addition there will be a number of research articles, cases and films that you will find on LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.