Contemporary International Management Paradoxes, 15 hp

Contemporary International Management Paradoxes, 15 credits

722A39

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Besma Glaa

Kursansvarig

Besma Glaa

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIO Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Program, 2nd adm round, only for SWE/EU students 1 (HT 2020) 202044-202103 Engelska Linköping, Valla O
F7MIO Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) 202044-202103 Engelska Linköping, Valla O
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202044-202103 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Alternativt, kandidatexamen om minst 180 hp varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B.
Undantag för svenska 3/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och analysera bakomliggande orsaker till den samhälleliga globaliseringsprocessen, historisk och sentida,
 • delta i en diskurs om samarbete, integration och utbyte inom ramen för en globaliserad multipolär ekonomi,
 • identifiera, förklara och tillämpa strategiska och administrativa begrepp på företagsnivå som hänför sig till globaliseringsprocessen och den globaliserade ekonomin,
 • kontrastera forskningsresultat med verkliga situationer,
 • integrera kunskap från litteratur, diskussioner och praktikfall, och uttrycka detta muntligt såväl som skriftligt

Kursinnehåll

Kursen placerar det internationella företaget i den historiska utvecklingen av en global affärsmiljö, och fokuserar sedan det starkt konkurrensutsatta företagsklimatet på 2000-talet; global och dynamisk, internet - baserad med konkurrens ofta baserade på immateriella resurser, i kombination med krav på etiskt grundat beteende och ett hållbart ekologiskt fotavtryck. Det internationella företaget står här inför en rad till synes paradoxala krav på att vara globalt och lokalt, standardiserad och skiftande, lyhört och integrerat, innovativt och effektivt.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande i olika former av lärandesituationer. De grundläggande lärpelarna är

 • Interaktiva föreläsningar, kompletterade med individuella studier för att introducera studenterna till kursens forskningsområden, lägga en teoretisk grund, och ge ett underlag för en produktiv diskussion.
 • Praktikfall och klassiska seminarier där studenterna diskuterar och tillämpar vad de lärt sig under föreläsningar och litteraturinläsning, övar sin förmåga att analysera komplexa situationer, och presenterar rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden.
 • Paperskrivande som bygger på föreläsningar, litteratur, fall och gruppdiskussioner. Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen kommer att examineras löpande under kursen.

 • Individuella och gruppbaserade papper
 • Förberedande och presentation av företagsfall
 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftlig tentamen

En mer detaljerad instruktion för varje moment och dess vikt i kursbetyget återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASSI Assignments 10 hp EC
EXAM Examination 5 hp EC

Böcker

Gupta, Anil K., Govindarajan, Vijay, Wang, Haiyan, (2008) The quest for global dominance. transforming global presence into global competitive advantage, second edition 2nd ed. San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c2008

ISBN: 9780470194409

Övrigt

The list of recommended literature and articles can be found in LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.