Business Finance, 7.5 hp

Business Finance, 7.5 credits

722A45

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rickard Wilhelmsson

Kursansvarig

Rickard Wilhelmsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng (eller motsvarande) alternativt, kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • Identifiera, förklara och analysera nyckeltal för ett företags resultat och utveckling
 • Identifiera och specificera affärsproblem, utmaningar och möjligheter samt använda ekonomisk information och genomföra en systematisk analys av företag
 • Välja lämpliga metoder för att lösa affärsproblem och skapa handlingsplaner
 • Applicera både strategiska och operativa perspektiv på finansiell planering och investering
 • Uppmärksamma och analysera komplexiteten i ledningens beslutsfattande genom att ta hänsyn till både finansiella och andra strategiska affärsfaktorer

Kursinnehåll

Kursen bygger på tanken att beslutsfattande i moderna organisationer kräver kunskap om finansiering både som en akademisk disciplin och som en praktisk verktygslåda. Således integrerar kursen teori och fallstudier för att skapa och synliggöra situationer där kritiska affärsproblem kräver effektiva lösningar. Följande moment ingår i kursen:

 • Räkenskapsanalys, kassaflöden, utvärdering av ett företags prestanda för både strategiska och operativa ändamål. Nyckeltal och andra indikatorer analyseras och relevanta problem och utmaningar synliggörs.
 • Principerna för ekonomiska prognoser, planering och budgetering.
 • Företags kapitalstruktur och analys av olika typer av skulder, aktieägarvärde och utdelningsbeslut samt processerna kring rörelsekapitalet och dess förändring.
 • Investeringsalternativ och analys av investeringsbeslut i olika skeden av organisatorisk tillväxt samt värdet av ett projekt med hänsyn tagen till frågor som risk, inflation och räntor.
 • Det ekonomiska beslutsfattandet i ett större perspektiv, där finansiering ses som en del av en helhetlig affärsstrategi som härrör från både ekonomiska och andra målsättningar och riktlinjer. Utmaningarna för strategisk ledning i internationella miljöer synliggörs.

Både teoretisk och praktisk betydelse av dessa frågor diskuteras i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är utformad för att uppmuntra aktivt deltagande och engagera studenterna i olika former av interaktiva lärandesituationer. De grundläggande inlärningsmomenten är:

 • Interaktiva föreläsningar, kompletterade med individuella studier för att introducera studenterna till forskningsområdet, lägga en teoretisk grund, och ge underlag för diskussion;
 • Fallstudier och gruppseminarier där studenterna kommer att diskutera och tillämpa det de lärt sig under föreläsningarna och läsa för att öva sin förmåga att analysera komplexa situationer och presentera rimliga och relevanta lösningar på problem inom dessa områden;
 • Individuella texter skrivna med utgångspunkt i föreläsningar, egen läsning, fallstudier och gruppdiskussioner.

Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen kommer att examineras genom ett antal moment som är utspridda över hela kursen och kommer att omfatta:

 • Texter författade individuellt och i grupp
 • Analys genomförd individuellt och i grupp och presentation av fallstudieanalys
 • Aktivt deltagande i seminarier
 • En skriftligt slutuppgift

En mer detaljerad beskrivning av varje smoment och dess vikt i slutbetyget finns i kursens studieplan.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IASS Individual Assignment 3.5 hp EC
GASS Group Assignment 4 hp EC

Böcker

Samonas, Michael, (2015) Financial forecasting, analysis, and modelling : a framework for long-term forecasting Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd, 2015.

ISBN: 9781118921098, 9781118921104, 9781118921081

Övrigt

A list of cases for the seminars will be provided at the beginning of the course. The cases can be bought online.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.