HRM i moderna organisationer, 7.5 hp

HRM in Modern Organizations, 7.5 credits

722A47

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Bredin

Kursansvarig

Karin Bredin

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 hp eller motsvarande
  eller
  Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 60 hp i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM)
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för svenska 3)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för moderna organisationsformer, såsom projektbaserade organisationer, som en kontext för human resource management på strategisk såväl som på operativ nivå.
 • söka, samla in och sammanställa relevant empiriskt material om ett specifikt ämne som relaterar till kursens innehåll.
 • utveckla en empirisk beskrivning för att kommunicera en frågeställning som är teoretiskt och empiriskt relevant i förhållande till kursens innehåll.
 • applicera relevanta teoretiska ramverk och modeller för att analysera ett empiriskt fall.

Kursinnehåll

I kursen tas utgångspunkt i relationen mellan HRM, strategi och konkurrensfördelar, med det resursbaserade synsättet (RBV) som teoretisk grund. Diskussionen fortsätter med ett fokus på nya organisationsformer för att uppnå högre konkurrenskraft, såsom projektbaserade organisationer som också skapar ett alltmer projektbaserat arbetsliv. I relation till detta fokuseras på aktuella utmaningar för HRM i projektbaserade organisatoriska kontexter, samt centrala roller i utförandet av HRM, dess funktion och inbördes relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och individuella arbeten. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk är engelska. 

Examination

Kursen examineras genom

 • muntlig och skriftlig individuell seminariepresentation, betygsskala: EC
 • skriftlig presentation av gruppuppgift, betygsskala: EC
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg på kursen krävs Pass på individuell seminariepresentation samt minst E på övriga moment.

För högre slutbetyg krävs Pass på individuell seminariepresentation, samt betyg på övriga moment enligt:

Kursens slutbetyg är en viktad sammanvägning av betygen på de graderade examinationerna, där skriftlig presentation av gruppuppgift viktas till 0.45 och skriftlig individuell uppgift viktas till 0.55.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta obligatoriska moment med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminars (individual) 2 hp EC
CAS1 Teaching case (group) 2.5 hp EC
NOT1 Teaching note (individual) 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.