Term Project, 7.5 hp

Term Project, 7.5 credits

722A48

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marie Bengtsson

Kursansvarig

Marie Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Alternativt, en kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Planera, genomföra och utvärdera ett projekt, inom fastställda tidsramar och i enlighet med etablerade projektlednings- och/eller produktutvecklingsmetoder
 • I grupp samordna flera uppgifter och aktiviteter samt prioritera mellan dem.
 • Skriva en projektrapport enligt specifikationer
 • Samla in, organisera och utvärdera informationen som behövs för att diagnostisera och utveckla lösningar på ett problem/möjlighet
 • Motivera och argumentera för sina förslag/projektresultat och reflektera över resultaten av åtgärder som vidtas

Kursinnehåll

Förmåga att arbeta i team och färdigheter i att leda, planera och styra internationella projekt är affärskritiska kompetenser i dagens komplexa företagsvärld. Teamarbete är väsentligt för att samordna individer och anpassa en organisation till oförutsägbara krav i den nya ekonomin. Inte bara multinationella företag organiserar sig i team runt projekt, produkter, kunder, nya typer av samarbeten, etc. utan även små och medelstora företag framställs ofta som små grupper av högt motiverade människor, ofta med lite tidigare arbetslivserfarenhet. Under kursens gång kommer studenterna att uppleva och lära sig handskas med utmaningar såsom att leda med begränsat inflytande, skaffa stöd från intressenter, samt skaffa tillgång till resurser som befinner sig utanför deras direkta kontroll.

I kursen Term Project är alla i teamet viktiga, varje relation påverkar teamets prestation och varje konflikt är en möjlighet att lära sig något nytt. Målet för kursen är att förse studenterna med kompetens att planera, styra och innovera, något som är nödvändigt för att framgångsrikt ta sig an en utmaning. Utmaningen kan vara av två typer, och här gör studenterna ett val baserat på sina karriärplaner. Alternativ ett är att ta sig an en företagsutmaning och därmed lära sig om projektledning i praktiken genom att ta sig an ett verkligt problem. Studenterna arbetar då i team under fem veckor, applicerar etablerade projektlednings- och/eller produktutvecklingsmetoder för att ta fram en lösning på företagets problem. Alternativ två är att ta sig an en forskningsutmaning och är riktad till studenter som tänker sig en akademisk karriär. Här får studenterna jobba inom ramen för ett forskningsprojekt, tillsammans med forskare och ta sig an ett forskningsproblem (tex göra en delstudie, litteraturstudie, databehandling).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen syftar till att uppmuntra till aktivt deltagande och studenterna deltar i olika former av interaktiva lärsituationer. De grundläggande lärpelarna är:

 • Föreläsningar som hjälper studenterna att förstå utmaningar som planering, koordinering och levererans av storskaliga projekt
 • Seminarier med chefer och experter från industrin för att få marknadsinsikter
 • Feedbacksessioner för att utveckla projektrapporten

Examination

Kursen examineras genom:

 • En projektrapport som omfattar alla aspekter av projektledning och/eller produktutvecklingsmetoder
 • Gruppresentationer som presenterar de förväntade resultaten av projektförslaget

Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
REPO Project Report 4.5 hp EC
GPRE Group Presentation 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.