Redovisningsval och revision i teori och praktik, 15 hp

Accounting Choice and Auditing in Theory and Practice, 15 credits

722A64

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Broberg

Kursansvarig

Torbjörn Tagesson, Pernilla Broberg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • använda centrala redovisnings- och revisionsbegrepp
 • använda teorier och metoder för att förklara och förstå redovisnings- och revisionsnormering och praxis 
 • förklara hur olika institutionella och ekonomiska faktorer kan påverka normering och praxis inom redovisning samt företags och organisationers redovisnings- och rapporteringsval
 • analysera redovisningsinformation 
 • förklara hur finansiell rapportering kan påverka beslutsfattande och förmögenhetsfördelning
 • kritiskt diskutera revisionsprocessen och den reglering och normering som styr revisorns arbete 
 • diskutera revisorns roll och etiska dilemman
 • problematisera och värdera forskning om redovisning och revision
 • utifrån teoretiska antaganden identifiera, förklara och formulera problem och frågeställningar avseende redovisningsnormering, företags- och organisationers redovisnings- och rapporteringsval samt revisorns roll, funktion och uppgifter
 • diskutera redovisningens och revisionens roll i samhället, möjligheter och begräsningar, samt människors ansvar för hur denna institution används

Kursinnehåll

I kursen kombineras olika teorier och perspektiv som syftar till att förklara och förstå redovisning och olika redovisningsval samt revisorns arbetsuppgifter och revisionens roll och funktion.

Normgivare såväl som redovisningsskyldiga företag och organisationer ställs inför olika val vad gäller redovisning och finansiell rapportering och kursen omfattar en del om redovisning och finansiell rapportering, redovisningsreglering, normgivning samt redovisningsval. Revisorns roll och funktion i redovisningsval liksom i framtagande, framställning och granskning av företags och organisationers redovisning behandlas. Regelverk som påverkar revisionen och revisorns arbete behandlas. Kursen tar upp redovisning och revision för både företag och andra typer av organisationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • datorövning med individuell skriftlig reflektionsrapport, betygsskala: UG
 • gruppvis skriftliga caserapporter, betygsskala: UV
 • gruppvis muntlig presentation och opposition, betygsskala: UG

Varje delmoment ger ett antal poäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 60 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 80 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 7.5 hp U, G, VG
GRP2 Opposition och presentation 1 hp U, G
GRP1 PM-arbete 6 hp U, G, VG
DAT1 Datorövning 0.5 hp U, G

Böcker

Carrington, Thomas, (2023) Revision - häftad 3 uppl. Adlibris

ISBN: 9789147148158

Deegan, Craig, Unerman, Jeffrey, (2011) Financial accounting theory 2nd European ed. Mc Graw-Hill Education

ISBN: 9780077126735

Eilifsen, Aasmund, Messier, William F., Glover, Steven M., Prawitt, Douglas F., (2013) Auditing and assurance services 3. ed. McGraw-Hill

ISBN: 9780077143015

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.