Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument, 15 hp

Financial Risk Management - Portfolio Theory and Derivatives, 15 credits

722A65

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • teoretiskt och praktiskt redogöra för finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument
 • bygga portfölj- och derivatmodeller med stöd av programmering
 • självständigt värdera derivatinstrument samt redogöra för deras olika egenskaper
 • självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation
 • självständigt via databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar
 • självständigt och kritiskt utforma policy- och strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga och tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker
 • självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering
 • kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering

Kursinnehåll

Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på främst aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av portföljoptimering, statistiska metoder för att bearbeta data och programmering. I kursen tas ett helhetsperspektiv och även kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering behandlas. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.

På kursen tas följande upp:

 • konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel,
 • programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av beräkningar i Excel,
 • optionsmarknaden och optionsstrategier,
 • värdering av terminsinstrument, swappar och optioner,
 • implementering av hedgestrategier,
 • känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna,
 • optioners implicita volatilitet,
 • portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel,
 • faktormodeller och portföljsammansättning,
 • pristeorier och bearbetning av ingångsdata,
 • utvärdering av portföljförvaltning,
 • policy, policydokument och investeringsprocessen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av finanslaborationsövningar, case-seminarier, föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av

 • aktivt deltagande i finanslaboration, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i caseövning, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig rapport i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig dugga, betygsskala: UG

Varje delmoment ger ett antal poäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 50 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 75 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CASE Case 1.5 hp U, G
INDU Dugga 4.5 hp U, G
LABB Laborationer 1.5 hp U, G
RAPP Skriftlig rapport 6 hp U, G
SEMI Seminarier 1.5 hp U, G

Böcker

Bodie, Kane & Marcus, Investments and Portfolio Management McGraw-Hill
Hull, John, Options, futures, and other derivatives. Harlow : Pearson
Nofsinger, John R., The psychology of investing Boston : Pearson.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.
OBS! Ej nödvändigt att ha tillgång till senaste upplagan av huvudböckerna ovan.

Blomvall & Söderbäck, Excel och VBA guide - En inledande guide med fokus på finans, Linköpings universitet. (Tillhandahålls vid kursstarten.)
 

Kurskompendier och examensarbeten som tillhandahålls under kursens gång.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.