Business Analytics, 15 hp

Business Analytics, 15 credits

722A77

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alexander Flaig

Kursansvarig

Alexander Flaig

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2024) 202434-202443 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • argumentera för strategiska beslut utifrån egen dataanalys
 • analysera affärsdata för att upptäcka bevis för beslut
 • genomföra dataanalyser med hjälp av aktuella och relevanta metoder för affärsanalys
 • diskutera användbarhet av data och dataanalys
 • genomföra hela affärsanalysprocessen från val av datakällor till beslutsfattande

Kursinnehåll

I kursen behandlas datadrivet beslutsfattande genom tillämpning av nuvarande affärsanalysmetoder. I kursen kombineras teoribaserad ledningskunskap med verkliga affärsutmaningar och lösningar utforskas genom analys av data. Olika enheter i affärsorganisationen utforskas och enhetsspecifika utmaningar analyseras och förståelse för hur beslut på enhetsnivå påverkar organisationsnivån diskuteras. Genom att kombinera teoretiska koncept och modeller med state-of-the-art analytiska modeller främjas ett vetenskapligt robust beslutsfattande.

I kursen kommer följande begrepp att beröras:

 • Dataekonomi
 • Beslutsfattande
 • Datadrivet beslutsfattande
 • Business analytics 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och projektarbete. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftlig uppgift i grupp, betygsskala: UV

Varje delmoment ger ett antal kurspoäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 50 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 90 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. 

Detaljerad information ges i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Individuell tentamen 7.5 hp U, G, VG
GRP1 Gruppuppgift 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.