Ledning av kreativ förändring, 15 hp

Leading Creative Change, 15 credits

722A79

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Söderlund

Kursansvarig

Jonas Söderlund

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 7 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2024) 202444-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera olika perspektiv på förändring
 • redogöra för hur innovation relaterar till förändring
 • redogöra för hur entreprenörskap relaterar till förändring
 • redogöra hur projektledning relaterar till förändring
 • diskutera vetenskapliga artiklar inom området innovation, entreprenörskap, projektledning och förändringsledning
 • analysera olika ansatser inom området ledning av förändring
 • analysera komplexa förändringsproblem och utifrån detta föreslå åtgärder
 • presentera och analysera rekommendationer inom området ledning av förändring
 • skriva och analysera akademiska texter inom området ledning av förändring

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika perspektiv på fenomenet kreativ förändring. Både klassiska synsätt och nyare begrepp och modeller för att förstå vad förändring är och hur förändring genomförs introduceras. Kursen organiseras utifrån tre huvudsakliga perspektiv: det entreprenöriella perspektivet, projektperspektivet, samt innovationsperspektivet. Dessa lägger en grund för olika tänkesätt för hur förändring genomförs i praktiken och i olika sammanhang. Respektive perspektiv används för att både belysa aktuell forskning på området men också för att diskutera olika praktiska tillvägagångssätt för att leda och genomföra kreativ förändring. 

I kursen behandlas följande olika företagsekonomiska perspektiv:

 • olika perspektiv på förändring
 • klassiska modeller för att leda och genomföra förändring 
 • nyare forskning och modeller för att leda och genomföra förändring
 • entreprenörskap och förändring
 • projekt och förändring
 • innovation och förändring
 • framtida utmaningar för att lyckas med kreativ förändring

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete och handledning. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UV 
 • individuellt skriftigt arbete, betygsskala: UV

Varje delmoment ger ett antal kurspoäng och dessa räknas samman. För att få betyget G krävs att alla delmoment är godkända samt att minst 50 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. För att få betyget VG krävs att alla delar är godkända samt att minst 75 % av möjliga poäng från de sammanräknade delmomenten uppnåtts. 

Detaljerad information ges i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG
GRP1 Gruppuppgift 4 hp U, G, VG
PAP1 Kursdokument 3.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.