Civilekonomprogrammet, 240 hp

Business and Economics Programme, 240 credits

F7YEK

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi, alternativt ekonomie kandidatexamen (180 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Utbildningsprogrammet avser att ge utbildning på avancerad nivå inom det ekonomiska området.Tanken är att göra studenten anställningsbar på en mångsidig och föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till en civilekonomexamen med något av ämnena företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, som på engelska översätts till en internationellt gångbart Master of Science in Business and Economics. Programmet förbereder också för fortsatta studier på högre nivå i Sverige eller utomlands.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
 • visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Innehåll

Civilekonomprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp) på grundläggande nivå (årskurs 1-3) och avancerad nivå (årskurs 4). 

Programmet baseras på en modell där studenten gör två huvudsakliga val (under årskurs 3 och 4 görs även val på kursnivå eller om studenten ska läsa utomlands). Det första valet ger studenten möjlighet att följa antingen programmets företagsekonomiska- eller nationalekonomiska inriktning. Studenterna läser termin fem till åtta inom vald inriktning. 

Det andra valet görs till termin sju, då studenten väljer en inriktning inom huvudområdet på avancerad nivå.  

De fyra första terminerna i programmet är gemensamma för alla studerande. Här ingår traditionella kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt och statistik men här finns också mera ämnesövergripande inslag om ekonomisk historia och den globala marknaden, som syftar till att skapa ett sammanhang till övriga kurser. 

Under den femte terminen ges i båda inriktningarna kurser som syftar till att utveckla studentens tänkande kring innehållet i grundkurserna, samt både bredda den teoretiska orienteringen och omsätta kunskaperna. 

Inför termin fem har den studerande fem valmöjligheter - tre företagsekonomiska inriktningar (inklusive affärsrättslig inriktning), nationalekonomisk inriktning eller att studera utomlands.

Inför termin sex väljer studerande inom huvudområdet företagsekonomi en av tre inriktningar på fortsättningsnivå. Studenterna måste välja ett block om 15 hp inom sin valda inriktning. Studerande inom huvudområdet nationalekonomi fortsätter inom den nationalekonomiska inriktningen.

Under årskurs fyra erbjuder Civilekonomprogrammet fem huvudsakliga inriktningar på avancerad nivå inom företagsekonomi och två inriktningar inom nationalekonomi. 

Studenten avslutar det fjärde året (termin 8) med ett examensarbete på 30 hp inom valt huvudområde. 

Examensarbetet ska skrivas parvis. Studenter med olika inriktningar inom huvudområdet kan skriva examensarbete tillsammans. En av studenterna ska ha en inriktning på sina avancerade kurser som motsvaras av examensarbetets inriktning. 

Se den sista rubriken Programplan för förteckning över programmets aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Utlandsstudier

Det är möjligt att läsa en termin vid ett utländskt lärosäte.Terminen ska förläggas under höstterminen under årskurs 3. Studenter som läser utomlands en termin ska läsa 30 hp inom sitt huvudområde. 

Inriktningar

Under tredje året väljer studenten företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning. I båda fallen ges möjlighet att under höstterminen (termin 5) läsa utomlands och sedan tillgodoräkna sig kurserna i Civilekonomprogrammet, varvid förhandsbesked om möjligheten att tillgodoräkna kurserna skall inhämtas av studenten för att säkerställa att kurserna kan tillgodoräknas vid hemkomsten. 
Studierna inom det valda huvudområdet kommer att omfatta antingen 150 hp inom nationalekonomi eller 180 hp inom företagsekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet kännetecknas av progression gällande såväl ämneskunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Kunskapsmässigt vidgas och fördjupas studentens kunskaper i mötet med nya kurser. Kurser på högre nivå i programmet kännetecknas av helhetsperspektiv, där kunskaper från olika kurser integreras. Färdigheten prövas genom kontinuerliga inslag i kurserna som tränar såväl generiska färdigheter som muntlig och skriftlig kommunikation till mer specifika färdigheter relaterade till den kommande yrkesrollen. Värderingsförmågan utvecklas i olika sammanhang under utbildningens gång, t ex genom att studenten tränas i vetenskapligt skrivande samt att utrymme ges för reflektion.

De förmågor och färdigheter som anges i lärandemålen ovan utvecklas i programmet genom återkommande inslag där dessa förmågor och färdigheter tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdighet.

Undervisningsformerna kännetecknas av omväxlande undervisning genom föreläsningar, seminarier och arbetsgrupper. Undervisningen är redan från första terminen casebaserad och från den femte terminen medvetet interkulturell. Tanken är att studenten ska visa på en medvetenhet om det studerade huvudområdet i förhållande till andra områden såsom genus, kultur, och hållbarhet.

Programmets kurser kännetecknas av fakultetens pedagogiska riktlinjer, där tydlighet, engagemang, samspel mellan lärare och studenter samt återkoppling är viktiga ledord. Dessa gemensamma pedagogiska utgångspunkter, baserade på studentaktivt lärande, utgör grunden för hur programmets kurser ska organiseras och genomföras. Studenter har olika lärstilar och programmets arbets- och examinationsformer ska ge möjlighet att fånga upp dessa för att nå programmets övergripande mål. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  • För att få påbörja termin 5 ska den studerande vara godkänd på minst 60 hp inom programmet (programkurser termin 1-4 samt tillgodoräknade kurser).
  • För att få påbörja kandidatuppsats inom programmet ska studenterna vara godkänd på minst 45 hp inom huvudområdet.
  • För behörighet till termin sju på avancerad nivå skall studenten vara godkänd på minst 160 hp av programmets kurser på grundläggande nivå.

  Examenskrav

  Endast studenter som fullföljer Civilekonomprogrammet i sin helhet har möjlighet att få ut en civilekonomexamen.

  Studenter har möjlighet att avsluta studierna efter tredje året genom att välja kursen kandidatuppsats som avslutning på termin 6. De som examineras med godkänt på kursen kandidatuppsats, samt har uppnått godkänt på alla övriga kurser inom programmet årskurs 1-3, erhåller en kandidatexamen inom programmet. 

  Studenter som väljer att skriva kandidatuppsats under årskurs 3 avslutar därefter programmet och kommer ej att flyttas upp till årskurs 4. I och med att programmet då avslutas med en kandidatuppsats, så erhålls ej en civilekonomexamen.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett ”diploma supplement” biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi, alternativt ekonomie kandidatexamen (180 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science in Business and Economics (240 credits) with a major in Business Administration or Economics, or Degree of Bachelor of Science (180 credits) with a major in Business Administration or Economics

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Studenten kan tillgodoräkna en termins studier vid utländska universitet i programmet. 

  Examensarbetet ska examineras vid Linköpings universitet och kan ej tillgodoräknas från annat lärosäte.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska förekommer under programmets fyra år.

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Termin 3 HT 2022

  Termin 4 VT 2023

  Termin 5 HT 2023

  Termin 6 VT 2024

  Termin 7 HT 2024

  Inriktning: Företagsekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A04 Strategi - klassiska och samtida perspektiv 15 A1N v202434-202443 V
  722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 15 A1N v202434-202443 V
  722A64 Redovisningsval och revision i teori och praktik 15 A1N v202434-202443 V
  722A65 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N v202434-202443 V
  722A77 Business Analytics 15 A1N v202434-202443 V
  722A14 Ekonomisk styrning 15 A1N v202444-202503 V
  722A33 Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 A1N v202444-202503 V
  722A50 Advanced Consumer Marketing 15 A1N v202444-202503 V
  722A79 Ledning av kreativ förändring 15 A1N v202444-202503 V
  Inriktning: Nationalekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A65 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N v202434-202443 V
  730A25 Mikroekonomisk teori 7.5 A1N v202434-202443 V
  730A26 Mikroekonomisk analys 7.5 A1N v202434-202443 V
  730A28 Spelteori 7.5 A1N v202434-202443 V
  730A30 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7.5 A1N v202444-202503 V
  730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7.5 A1N v202444-202503 V
  730A33 Makroekonomisk teori 7.5 A1N v202444-202503 V
  730A44 Avancerade teman i tillämpad makrofinans 7.5 A1N v202444-202503 V

  Termin 8 VT 2025

  Inriktning: Företagsekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A35 Examensarbete i Företagsekonomi 30 A2E v202504-202523 O
  Inriktning: Nationalekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A14 Examensarbete i nationalekonomi 30 A2E v202504-202523 O