Finansiell planering, 7.5 hp

Financial Planning, 7.5 credits

722G64

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Olbert

Kursansvarig

Lars Olbert

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 5 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla O
F7KAR Affärsjuridiska Kandidatprogrammet 3 (HT 2022) 202234-202238 Linköping, Valla O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 5 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 5 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska Kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
genomgången kurs i redovisning

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna

 • analysera ett företags kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod
 • analysera ett företags lönsamhet utifrån olika parametrar

Kursinnehåll

I kursen behandlas företagsanalys med koppling till finansbranschen. Finansiell planering innefattar alla de åtgärder med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod.

Följande moment ingår i kursen:

 • Formulering av finansiell strategi, finansiella styrmål på både kort och lång sikt
 • Finansiell analys
 • Nyckeltal för styrning
 • Företagsvärdering
 • Beräkning av kapitalbehov
 • Likviditetsstyrning
 • Metoder att bestämma en investerings lönsamhet
 • Företagets kapitalförsörjning. Sambanden mellan lönsamhet, soliditet och tillväxt.
 • Val av kapitalstruktur
 • Lönsamhetsstyrning
 • Den finansiella strategins konsekvenser: budgeterad finansieringsanalys, resultat- och balansräkning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV
   

Slutbetyg baseras på resultatet på den skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Andrén, Niclas, Eriksson, Tore, Hansson, Sigurd, (2015) Finansiering. 12. [uppdaterade och omarb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147111848

Hansson, Sigurd, Arvidson, Per, Lindquist, Hans, (2019) Företags- och räkenskapsanalys. Elfte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144085791

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.