Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska, 180 hp

Bachelor's Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German, 180 credits

F7KAT

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Mål

För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning gäller de i 1 kap högskolelagen formulerade målen, som kan sammanfattas på följande sätt:

Utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet och skall bedrivas på sådant sätt att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Det skall finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet uppnås och jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Den skall slutligen främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Examensordningen förtydligar målen för utbildningar som avslutas med kandidatexamen enl. följande:

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

Studenten skall visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Studenten skall visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För den affärsjuridiska utbildningen gäller som komplettering och precisering av ovan angivna övergripande mål följande:

Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister – särskilt för arbete i internationell miljö – med hjälp av integration mellan juridik, ekonomi och fransk/tysk fackspråk, mellan teori och praktik samt mellan svensk rätt, EG/EU-rätt och viss utländsk nationell rätt. Utbildningen skall främja studenternas personliga utveckling, bl.a. genom att stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till rättsystemet och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella perspektiv på rätt och ekonomi.

Den affärsjuridiska utbildningen har vidare som mål att ge studenterna en god överblick över relevanta delar av svensk och europeisk rätt och de teoretiska kunskaper i juridik och ekonomi som fordras för kvalificerat och praktiskt inriktat affärsjuridiskt arbete i internationell miljö. Studenterna skall genom hela utbildningen tränas i färdigheter som är väsentliga i praktisk juridisk yrkesutövning.

I enlighet härmed skall den affärsjuridiska utbildningen utformas på ett sådant sätt, att den hos den enskilde studenten utvecklar förmåga att:

 • medvetet förhålla sig till juristens roll i ett rättssamhälle,
 • identifiera, formulera och analysera juridiska problem och att förstå rättssystemets roll nationellt och internationellt,
 • förstå, analysera och jämföra alternativa juridiska problemlösningars rättsliga och ekonomiska effekter,
 • självständigt söka juridiskt källmaterial,
 • muntligen och skriftligen, på svenska och ett främmande språk, redovisa juridiskt källmaterial samt att föra en egen argumentation i rättsliga och ekonomiska frågor,
 • praktiskt tillämpa inhämtad kunskap,
 • beakta ett genusperspektiv samt
 • arbeta både individuellt och tillsammans med andra, inom och över gränserna, för juristprofession.

Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida. Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.

Innehåll

Programmet består av ett tvåårigt basblock om 120 hp och ett ettårigt fördjupningsblock om 60 hp. Träning, i kommunikation ingår som en integrerad del av utbildningen under hela studietiden.

Basblocket är uppbyggt av kurser om sammanlagt 90 hp i juridik/affärsrätt, 15 högskolepoäng i företagsekonomi och 15 högskolepoäng i tysk kommunikation och rättskultur.

Se rubrik Programplan för förteckning över obligatoriska kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, rollspel och handledning. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6, Tyska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Tyska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 4 krävs att den studerande har uppnått minst 42 hp från programtermin 1-2 samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2.

  För behörighet för tillträde till utbildningsprogrammets termin 6 krävs att den studerande har uppnått minst 105 hp samt slutfört kursen Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt 18 hp från programtermin 2.

  Examenskrav

  Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga utbildningsmoment, som ingår i utbildningsprogrammet, uppfyller kraven för affärsjuridisk kandidatexamen från det affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

   

  Examensbenämning på svenska

  Affärsjuridisk kandidatexamen, 180 hp.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Commercial and Business Law (180 credits) with a major in Commercial Law

  Särskild information

  Tillgodoräknande 

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

   

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

   

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Termin 5 HT 2022

  Termin 6 VT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  715G14 Tysk kommunikation och rättskultur II, fortsättningskurs 15 G1F v202304-202314 O
  747G92 Kandidatuppsats i affärsrätt 15 G2E v202315-202323 O