Redovisningsteori, 7.5 hp

Accounting Theory, 7.5 credits

722G72

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sylvander

Kursansvarig

Johanna Sylvander

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter, normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisning och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk
 • redogöra för mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i samband med finansiell redovisning och rapportering
 • kritiskt värdera, analysera och bedöma olika redovisningsproblem med utgångspunkt i aktuella normer
 • utifrån teoretiska antaganden identifiera och formulera problem och frågeställningar avseende olika redovisningsval och tillämpningar
 • skriftligt och muntligt presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • värdera och kritiskt analysera normativ forskning om redovisningens utformning och reglering
 • värdera och kritiskt analysera redovisningslösningar och redovisningsdokument
 • resonera kring för-och nackdelar med olika synsätt och redovisningsregelverk
 • kritiskt analysera trender i redovisningen och förändringar inom redovisnings- och företagsbeskattningsområdet 

Kursinnehåll

I kursen studeras reglering av och teorier om redovisning och företagsbeskattning. Kursens utgångspunkt är hur olika teoretiska synsätt samt legala och kontextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. I kursen behandlas även hur olika teoretiska utgångspunkter, normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisningen och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk. I kursen behandlas mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker genom

 • individuellt skriftligt PM, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på båda momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Individuell skriftlig examination 4 hp U, G, VG
UPG1 Individuellt skriftligt PM 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Edvardsson, Sune, (2017) K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3. Tredje reviderade och utökade upplagan [Lund] : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144115863

Senaste upplagan rekommenderas alltid

Runesson, Emmeli, Samani, Niuosha, Marton, Jan, (2022) Financial accounting theory : an accounting quality approach. 2nd edition Lund : Studentlitteratur, 2022

ISBN: 9789144153292

c

Artiklar

Enligt senare anvisning.

Övrigt

Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) (www.bfn.se)
Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se)
IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek)
Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för finansiell rapportering (www.rkr.se)

 

 

Kurslitteraturen är preliminär fram till kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.