Redovisning, 15 hp

Account, 15 credits

722G76

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Maass

Kursansvarig

Stefan Maass

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 4 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 4 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 4 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • beskriva och förklara hur balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är uppbyggda och samverkar
  • beskriva och förklara hur principer, lagstiftning, normgivning och praxis formar redovisningen
  • hantera vanliga affärshändelser och redovisningsmetoder i löpande bokföring
  • göra bokslut och hantera vanligt förekommande bokslutsproblem
  • analysera och bedöma företagets ekonomi
  • välja och använda olika planerings- och uppföljningsmetoder beroende på situation och syfte.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av redovisningens centrala och grundläggande begrepp. Därefter behandlas hur vanliga affärshändelser hanteras; eget kapital och skulder; olika typer av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver; kassaflödesanalys; räkenskapsanalys samt koncernsammanhang. Redovisningens lagstiftning och normgivning behandlas kopplat till kursens olika moment. Vidare behandlar kursen olika principer och modeller för planering och uppföljning som stöd för ekonomiska beslut.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt olika former av övningar. Självstudier är ett viktigt inslag i kursen. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och enskilda tentamina. Dessutom kan det förekomma en eller flera inlämningsuppgifter.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO2 Projekt 0 hp D
INTE Internredovisning 4.5 hp U, G, VG
EXTE Externredovisning 10.5 hp U, G, VG

Böcker

Andersson, Göran, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag - Övningsbok Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-08138-0

Andersson, Göran, ekonom, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag 7:e uppl Studentlitteratur

ISBN: 9789144080963

Hellman, Niclas, Tagesson, Torbjörn, Öhman, Peter, Grönlund, Anders, (2019) Principbaserad redovisning Sjätte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144127491

Grundbok + övningsbok

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.