Marknadsföring, 7 hp

Marketing, 7 credits

722G93

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Hugo Guyader

Kursansvarig

Hugo Guyader

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2021) 202109-202114 Svenska Linköping O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för marknadsföringstänkande ur ett brett perspektiv samt tillämpa centrala begrepp och modeller inom marknadsföring
  • förklara och analysera organisationers situationer utifrån ett marknadsföringsperspektiv

Kursinnehåll

Under kursens gång studeras marknadsföring på konsument- och producentvarumarknader med utgångspunkt i de sk konkurrensmedels-, interaktions- och nätverkssynsätten. Marknadsföring studeras i huvudsak ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men även aspekter utifrån ett samhälls- och konsumentperspektiv används. Framför allt kommer ett strategiskt övergripande perspektiv på marknadsföring att studeras med inblickar i frågor som berör t ex kommunikation, reklam, köpbeteende, sortiment mm. Ett viktigt inslag i kursen anses vara att fånga upp nutida strömningar inom ämnet, vilket bl a innebär att den studerande skall möta samtida forskning inom området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och case samt handledning och seminarier i anslutning till projektet. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • projektarbete i grupp inklusive aktivt deltagande i handledning och seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN3 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG
PRO4 Projektarbete 3 hp U, G

Böcker

Guyader, Ottosson, Parment, (2020) Marketing & Sustainability Studentlitteratur
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Parment, Anders, (2016) Principles of marketing : Scandinavian edition 2nd edition, Scandinavian edition. Harlow, England : Pearson, 2016

ISBN: 9781292104805, 9781292115566, 9781292115573

Eller svensk upplaga.

Övrigt

Artiklar tillkommer. Komplett lista finns tillgänglig på Lisam vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.