Strategi och styrning, 7 hp

Strategy and Management Control, 7 credits

722G96

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Josefine Rasmussen

Kursansvarig

Josefine Rasmussen

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2023) 202314-202318 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom strategi och styrning
  • beskriva och förklara hur strategi och styrning kan utformas och användas för att bidra till skapandet av konkurrenskraft
  • med ett kritiskt förhållningssätt, och genom tillämpandet av befintliga teorier, analysera och föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas i en organisation
  • beskriva och förklara hur hållbarhet kan påverka utformning och användning av strategier och styrning

Kursinnehåll

I kursen fokuseras på hur strategier och styrsystem samverkar i skapandet av konkurrensfördelar. I kursen behandlas dels hur strategier anpassas till varandra, dels hur olika former av styrning kan stödja implementeringen av strategier.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier samt projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 
Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuell digital dugga, betygsskala: UG
  • projektarbete i grupp, betygsskala: UV

Samtliga examinerande delar ger ett antal kurspoäng. För Godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänt på samtliga ingående moment. För slutbetyg Väl Godkänt krävs minst godkänt på samtliga ingående moment samt totalt 80% av totalsumman av kurspoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektarbete 3.5 hp U, G, VG
TEN2 Individuell skriftlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
DUG2 Individuell digital dugga 1 hp U, G

Böcker

Nilsson, Fredrik, ekonom, Petri, Carl-Johan, Westelius, Alf, (2016) Strategisk ekonomistyrning : med dialog i fokus. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144108773

Nilsson, Fredrik, Rapp, Birger, (2005) Understanding competitive advantage : the importance of strategic congruence and integrated control Berlin ; London : Springer, 2005

ISBN: 9783540408727

 

Övrig litteratur (artiklar) meddelas vid kursstart. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.