Finansiell ekonomi, 7.5 hp

Corporate Finance, 7.5 credits

723G29

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Katarina Eriksson

Kursansvarig

Katarina Eriksson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för grunderna i finansiell teori, dels ur ett kapitalmarknads-, dels ur ett företagsledningsperspektiv
 • belysa sambandet mellan begreppen värde, avkastning och risk

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten
 • tidsvärdet av pengar/kassaflöden
 • värdering av finansiella tillgångar med fokus på aktier
 • capital asset pricing model (CAPM)
 • efficient-market hypothesis (EMH)
 • företagets kapitalstruktur
 • företagets utdelningspolitik
 • riskhantering via portföljdiversifiering
 • prissättning av och riskhantering via terminskontrakt
 • prissättning av och riskhantering via optionskontrakt
 • reala optioner
 • finansiering via leasing

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och handledda lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C., Verfasser, Allen, Franklin, Verfasser, Edmans, Alex, Verfasser, (2023) Principles of corporate finance

ISBN: 9781265074159, 1265074151

Det går att använda ed 12 och 13. Samma sakinnehåll men vissa delar är utökade och övningsfrågor (i slutet av kapitlen) kan vara lite annorlunda. 

Kompendier

Kurskompendium utdelas vid kursstart, via Lisam.

 

Komplett litteraturlista kommer att finnas på Lisam vid kursstart.

 

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.