Business Ethics in a Globalized World, 7.5 hp

Business Ethics in a Globalized World, 7.5 credits

723G54

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa-Karin Engstrand

Kursansvarig

Åsa-Karin Engstrand

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (IT och management) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och kritiskt diskutera centrala etiska teorier i ett historiskt och globalt perspektiv
 • problematisera och värdera organisationers etiska verktyg
 • problematisera och värdera organisationers arbete med socialt ansvar
 • problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå
 • reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån etiska förhållningssätt inom ramen för en organisation

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en förståelse för etiska frågeställningar i organisationer i ett globalt perspektiv med ett specifikt fokus på att både utveckla studentens kunskap och etiska förhållningssätt.

Etiska frågeställningar spelar en viktig roll i olika typer av organisationer i olika delar av världen. Kursen problematiserar och belyser de etiska frågeställningar som kan uppstå på olika nivåer och i relation till olika intressenter. Centrala etiska teorier och forskning inom området presenteras och diskuteras. Organisationers arbete med etiska frågor samt eventuella effekter av deras agerande undersöks och analyseras. Individens möjligheter att agera enligt vissa etiska normer problematiseras och analyseras. Olika etiska frågeställningar och dilemman lyfts fram i ljuset av olika teoretiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens består av föreläsningar och seminarier. Studenternas lärande sker både individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom uppgifter utförda under kursens gång, individuellt och i grupp, samt genom en individuell skriftlig hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Reflektiv dagbok (individuell) 1 hp U, G
UPG1 Gruppuppgifter och seminarier 2.5 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG

Böcker

Crane, Andrew, Matten, Dirk, (2016) Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization 4th revised edition. Oxford : Oxford Univ Press, 2016

ISBN: 0199697310, 9780199697311

 

Additional literature and scientific articles may be added.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.