Masterprogram i IT och management, 120 hp

Master Programme in IT and Management, 120 credits

F7MIT

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik.

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan informationsteknik och management. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor – något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på. Masterprogrammet möjliggör att studenten särskilt fokuserar IT eller management under det andra året. Studenten kan välja att inrikta sig på IT och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT. Studenten får alltid en förståelse för samspelet mellan IT och organisation oavsett vilken fokusering man gör. Programmet förenar ett djup inom IT och management och bidrar till aktuella och relevanta kunskaper inom området. Programmets innehåll förbereder för ett kvalificerat och utmanande arbete. Studenten kan välja att läsa ett eller två år på programmet; en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen.

Mål

Efter genomgångna studier på programmet har studenten en kompetens att verka i flera olika yrkesroller och branscher inom såväl privat som offentlig sektor. Användningen av IT ökar i flertalet organisationer och studenten förbereds för att arbeta hos såväl leverantörer av IT och tjänster, exempelvis i en konsultroll, som hos beställande organisationer.

Den framtida yrkesrollen kan ses som en reflekterande praktiker. En reflekterande praktiker är en vidsynt, analytisk, ansvarstagande, etisk och lärande förändringsagent. Den reflekterande hållningen bildar en bas för kreativitet och skaparkraft. En reflekterande praktiker ska både kunna åstadkomma praktiskt användbara resultat och arbeta systematiskt.


Magisterexamen

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska den studerande:

 • självständigt och välreflekterat kunna arbeta med analys, design, utveckling och värdering av IT-artefakter.
 • tillägnat sig god kompetens för att kunna arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.
 • förvärvat en god förståelse för samspelet mellan IT och management och dess förutsättningar och effekter.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad utbildning ska den studerande visa förmåga att:

 • kunna bedriva självständigt arbete, samarbeta med andra samt leda förändringsarbete med väsentliga inslag av IT och management.
 • professionellt kunna utveckla och formge samspelet mellan människor, IT och organisation.
 • åstadkomma lösningar som är nyttiga på individnivå, organisations- och samhällsnivå.
 • växla mellan teori och praktik, dvs. kunna omsätta kunskap i handling och handling i kunskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska den studerande:

 • tillägnat sig ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i sin framtida yrkesroll.
 • i förändringssituationer kunna ifrågasätta och värdera olika lösningsförslags styrkor och svagheter utifrån olika perspektiv.


Masterexamen

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska den studerande:

 • självständigt och välreflekterat samt på vetenskaplig grund kunna arbeta med analys, design, utveckling och värdering av IT-artefakter.
 • tillägnat sig god kompetens för att på vetenskaplig grund kunna arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.
 • förvärvat en djup förståelse för samspelet mellan IT och management och dess förutsättningar och effekter.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad utbildning ska den studerande visa förmåga att:

 • kunna bedriva självständigt arbete, samarbeta med andra samt leda förändringsarbete med väsentliga inslag av IT och management.
 • professionellt och på vetenskaplig grund kunna utveckla och formge samspelet mellan människor, IT och organisation.
 • åstadkomma lösningar som är nyttiga på individnivå, organisations- och samhällsnivå.
 • växla mellan teori och praktik, dvs. kunna omsätta kunskap i handling och handling i kunskap samt inse när och varför denna växling är nyttig.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska den studerande:

 • tillägnat sig ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i sin framtida yrkesroll.
 • i förändringssituationer kunna ifrågasätta och på en vetenskaplig grund kunna värdera olika lösningsförslags styrkor och svagheter utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Termin 1

Det finns en tydlig progression inom programmet. Kurserna under den första terminen fungerar som en introduktion till ämnesområdet. Under dessa kurser introduceras de projektinriktade och studentaktiva arbetsformerna inom programmet. Detta innebär att studerande med olika utbildningsbakgrunder får en gemensam bas att utgå från.

Kurser under den första terminen är:

INTRODUKTION TILL IT OCH MANAGEMENT, 7,5 HP
ELEKTRONISK FÖRVALTNING SOM IDÉ, PRAKTIK OCH TEKNIK, 7,5 HP
DIAGNOS OCH DESIGN AV VERKSAMHET OCH IT, 7,5 HP
PROJEKT OCH IT-PROJEKTLEDNING, 7,5 HP

Termin 2

Termin 2 är inriktad på att arbeta i praktiken med relevanta problem samt att reflektera över dessa problem inom IT och management. Gemensamma kurser, oavsett om studenten väljer en ett- eller tvåårig utbildning, är:

KVALITATIV FORSKNING OM IT OCH MANAGEMENT, 7,5 HP
IT-GOVERNANCE – STRUKTURER, PROCESSER OCH RAMVERK, 7,5 HP

Dessa kurser syftar till att dels stödja kommande uppsatsarbete och dels att förstå och hantera komplexa IT-beslut i olika organisationer.
Vid val av en ettårig magisterexamen avslutas utbildningen med en magisteruppsats (Magisteruppsats, 15 hp). Magisteruppsatsens teoretiska bas integreras i det praktiska arbetet. Under terminens gång ges stöd för uppsats-/rapportskrivande i form av bland annat kunskaper om vetenskapliga ansatser och metoder inom ramen för kursen ”Kvalitativ forskning om IT och management” (7,5 hp).

För studerande som väljer att ta en masterexamen utgörs termin 2 av de gemensamma kurserna som listades ovan samt kursen ”Praktik: Samverkan, profession och roller” (15 hp). Syftet med denna kurs är att ytterligare fördjupa växlingen mellan teori och praktik samt att diskutera begreppet den reflekterande praktikern.

Termin 3

Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management. Utbudet av kurser kan variera mellan åren. En förteckning över kurser som erbjuds under terminen tillhandahålls av institutionen. Under denna termin kan studierna även bedrivas utomlands. 

Termin 4

MASTERUPPSATS, 30 HP
Under den avslutande terminen skrivs mastersuppsatsen. Teori- och praktiknära kunskaper som tillägnats tidigare i utbildningens terminer ska i uppsatskursen omsättas och fördjupas.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet utgår från filosofiska fakultetens pedagogiska ställningstaganden, där undervisningen organiseras med individens lärande och aktivitet i centrum. Programmet bygger på en projektorienterad undervisningsform. Syftet med det projektorienterade arbetssättet är att vi vill öka relevanskänslan, skapa autentiska lärsituationer, tydligare ta hänsyn till studenters egna referensramar, föreställningar och deras aktivitet, samt bidra till en varierad uppsättning undervisnings- och examinationsformer för att tilltala olika människors varierande behov och lärstilar. Utbildningen i informatik syftar till att vara både kompetensuppbyggande och kunskapsförmedlande. Detta innebär lärande som bygger på att studenter förvärvar kunskaper genom aktiv medverkan istället för ett passivt informations-mottagande. Då utbildningen är professionsinriktad utgår den från lärformer som syftar till att utveckla en förmåga hos den studerande att agera i en framtida yrkesroll. Sådana lärformer utgår från en växelverkan mellan teori och praktik.


Examination

Programmets kurser examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov, vilka anordnas i anslutning till varje kurs. Studerande som underkänts två gånger på en kurs eller del av kurs har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.


Betyg

Programmets kurser tillämpar en tregradig betygsskala; väl godkänd, godkänd och underkänd. Se vidare i kursplanerna.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp (eller motsvarande) med huvudområde; informatik, företagsekonomi, kognitionsvetenskap, datavetenskap eller motsvarande huvudområden.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel Svenska 3/B och Engelska 6/A.

  Examenskrav

  Student som inom programmet uppfyller kraven för master- alternativt magisterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska med beteckningen: Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik (Degree of Master (120 credits) of Science in Information Systems), eller Filosofie magisterexamen med huvudområdet Informatik (Information Systems, Degree of Master (60 credits) of Science in Information Systems).

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområdet Informatik.

  Examensbenämning på engelska

  Master (Two Years) of Science with a major in Information Systems , 120 credits

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet.

  Termin 1 HT 2017

  Termin 2 VT 2018

  Termin 3 HT 2018

  Termin 4 VT 2019